EFESO 1

1Gikan ni Pablo, apostol ni Cristo Jesus, tungod sa kabubut-on sa Dios— Alang sa katawhan sa Dios diha sa Efeso, nga matinumanon kang Cristo Jesus: 2Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. 3Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Cristo. 4Sa wala pa buhata ang kalibotan gipili na kita sa Dios diha kang Cristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, 5daan nang gitakda sa Dios nga himoon kitang iyang mga anak pinaagi kang Jesu-Cristo. Mao kini ang iyang kagustohan. 6Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang Anak! 7Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Cristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayod sa grasya sa Dios 8nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. 9Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibut-an nga tumanon pinaagi ni Cristo. 10Tumanon sa Dios ang iyang laraw inig-abot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Cristo. 11Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Cristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. 12Ug maoy pagbuot sa Dios nga kami, nga maoy unang nagsalig kang Cristo, magdayeg sa iyang himaya. 13Ug mao usab kini ang midangat kaninyo: sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa Maayong Balita nga naghatag kaninyog kaluwasan, mituo kamo kang Cristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. 14Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayod nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyang himaya! 15Tungod niini, sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Jesus ug sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios, 16wala akoy hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumdoman ko kamo sa akong mga pag-ampo 17ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. 18Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabotan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. 19Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahoma nga ania kanato mao ang 20iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Cristo sa iyang tuo didto sa langit. 21Didto naghari si Cristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunoan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayod siya sa tanan dili lamang niining panahona kondili sa umaabot usab. 22Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Cristo ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. 23Ang iglesia mao ang lawas ni Cristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\