EFESO 2

1Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan ug pagkamakasasala. 2Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. 3Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligutgotan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. 4Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. 5Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Cristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. 6Gibanhaw kita niya uban kang Cristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. 7Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Cristo Jesus. 8Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. 9Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. 10Mga binuhat kita sa Dios. Ug gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. 11Hinumdomi nga kaniadto, kamong mga dili Judio makasasala nga matod pa sa mga Judio, dili tinuli kay sila gud nga mga Judio nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa, gituli sa tawo. 12Kaniadto nahimulag kamo kang Cristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabotan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibotana nga walay paglaom ug walay Dios. 13Apan karon nahiusa na kamo kang Cristo Jesus; kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Cristo. 14Kay si Cristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Judio ug ang mga dili Judio nga usa na lamang ka katawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. 15Gihimo niyang walay bili ang Balaod sa mga Judio, lakip ang mga kasugoan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. 16Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios ug sa ingon niana gitapos niya ang pagdinumtanay. 17Busa mianhi si Cristo ug gisangyaw ang Maayong Balita sa pakigdait alang sa tanan—kaninyong mga dili Judio nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Judio nga duol kaniya. 18Pinaagi kang Cristo kitang tanan, Judio ug dili Judio, makaduol sa Amahan diha sa usa ka Espiritu. 19Busa kamong mga dili Judio dili na mga langyaw o mga dumuduong kondili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. 20Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran mao si Cristo Jesus. 21Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. 22Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\