EFESO 3

1Busa tungod niini ako, si Pablo, ang binilanggo ni Cristo Jesus tungod kaninyong mga dili Judio, nag-ampo sa Dios. 2Sa walay duhaduha nakadungog kamo nga ang Dios naghatag kanako niining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. 3Gibutyag ug gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. 4Kon basahon ninyo ang akong nasulat masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Cristo. 5Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. 6Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Judio, sama sa mga Judio, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang ka lawas ug makaambit sa saad sa Dios diha kang Cristo Jesus. 7Gihimo ako nga sulugoon alang sa ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kanako pinaagi sa iyang gahom. 8Ako nga labing ubos sa tanang katawhan sa Dios, gihatagan sa Dios niining pribilihiyo sa pagsangyaw sa Maayong Balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Cristo ngadto sa mga dili Judio 9ug sa pagpakita sa tanang tawo sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang, 10aron pinaagi sa iglesia masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalainlaing pamaagi. 11Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyoan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. 12Diha kaniya makabaton kitag kaisog ug makaatubang na kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. 13Busa hangyoon ko kamo: ayaw wad-a ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo kay kining tanan alang man sa inyong kaayohan. 14Busa tungod niini nag-ampo ako sa Amahan 15nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. 16Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-onon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang Espiritu. 17Magpuyo unta si Cristo sa inyong kasingkasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mogamot ug malig-on ang inyong gugma 18ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamog gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalalom sa gugma ni Cristo. 19Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Cristo ug sa ingon niana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. 20Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag ug labaw pa kay sa atong pangayoon o hunahunaon; 21daygon ta siya diha sa iglesia ug diha kang Cristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangtoran! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\