EFESO 4

1Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 2Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 3Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. 4May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. 5May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; 6may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. 7Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. 8Kay nag-ingon ang kasulatan, "Sa pagkayab niya ngadto sa kahitas-an, nagdala siyag daghang mga bihag; ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo." 9Unsa may gipasabot sa giingong "pagkayab niya"? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. 10Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. 11Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 12Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo 13hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. 14Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. 15Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 16Diha kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. 17Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan 18ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. 19Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. 20Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 21Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. 22Busa hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. 23Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. 24Isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. 25Busa ayaw na kamo pamakak! Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. 26Kon masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27Ayaw hatagig higayon ang Yawa. 28Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 29Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. 30Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. 31Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. 32Pagkaluy-anay hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\