EFESO 5

1Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayod kamo nga mahisama kaniya. 2Magkinabuhi kamo diha sa gugma sama nga gihigugma kita ni Cristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad-sinunog nga makapahimuot sa Dios. 3Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. 4Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 5Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga makaambit sa Gingharian ni Cristo ug sa Dios. 6Ayaw kamo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang mosupil kaniya. 7Busa likayi gayod ninyo kining mga tawhana. 8Kaniadto dulom ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. 9Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. 10Paningkamoti nga makat-onan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. 11Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini. 12Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. 13Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini 14kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, "Pagmata na, hingatulgon! Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Cristo ug kahayag!" 15Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kondili sama sa mga maalam. 16Ayoha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlawa. 17Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamoti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubut-on sa Ginoo. 18Ayaw kamo paghuboghubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu 19ug sa inyong pagsultianay gamita ninyo ang mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awiti ug dayga ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayod. 20Sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. 21Tungod kang Cristo pagtinahoray kamo. 22Mga asawa, tahora ug sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. 23Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa ingon nga si Cristo maoy ulo sa iglesia ug si Cristo mismo mao ang Manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. 24Busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana ingon nga ang iglesia nagtahod ug nagsunod kang Cristo. 25Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Cristo ang iglesia ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. 26Gihimo niya kini aron sa paghalad sa iglesia ngadto sa Dios human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. 27Sa ingon niini, ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. 28Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. 29Walay tawo nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakan-on hinuon niya kini ug panggaon sama sa gibuhat ni Cristo sa iglesia 30kay mga bahin man kita sa iyang lawas. 31Sumala sa giingon sa kasulatan, "Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa." 32May dakong kahulogan kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Cristo ug sa iglesia. 33Apan alang usab kini kaninyo: kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\