EFESO 6

1Mga anak, sanglit mga Cristohanon man kamo, sunda ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. 2Ang unang sugo nga dunay saad mao kini: "Tahora ang imong amahan ug inahan," ug kini ang saad: 3"aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan." 4Mga ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. 5Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahora sila. Buhata kini sa kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran. 6Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kondili buhata ang kabubut-on sa Dios, sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Cristo. 7Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. 8Hinumdomi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon man siya o dili. 9Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdomi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siyay pinalabi. 10Sa kataposan, lig-ona ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. 11Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa Yawa. 12Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kondili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa kangitngit. 13Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios! Ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan. 14Busa pangandam kamo: gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan 15ug ang kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. 16Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa Yawa. 17Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada. 18Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios 19ug alang usab kanako, aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay kukahadlok makasulti ako sa tinago sa Maayong Balita. 20Tungod niini nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggoan. Busa pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini. 21Si Tiquico, minahal nga igsoon ug buotang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo, maoy magbalita kaninyo sa tanan gayod mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahimtang. 22Gipadala ko siya nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri ug sa ingon madasig kamo. 23Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan. 24Ang grasya sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga walay paglubad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\