GALACIA 1

1Gikan ni Pablo nga gitawag pagkaapostol dili gikan sa tawo o pinaagi sa tawo, kondili pinaagi kang Jesu-Cristo ug sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya. 2Ako ug ang tanang kaigsoonan nga uban kanako nangomusta sa mga iglesia sa Galacia: 3Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. 4Si Cristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadaotan niining panahona sumala sa kabubut-on sa atong Dios ug Amahan. 5Himayaon ang Dios hangtod sa kahangtoran! Amen. 6Nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Cristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. 7Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita, apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Cristo. 8Apan bisan ug kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo! 9Sa gisulti na namo ug karon sublion ko pag-ingon: kon may magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya! 10Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimut-an sa mga tawo? Wala! Gusto ako nga kahimut-an sa Dios! Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kon naninguha pa gihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Cristo. 11Mga igsoon, tugoti ako sa pagsulti kaninyo niini: ang maayong balita nga akong giwali dili gikan sa tawo. 12Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini kondili gipadayag kini kanako ni Jesu-Cristo. 13Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuohan sa mga Judio ug gilutos ko sa walay kukaluoy ang iglesia sa Dios ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. 14Labaw ako kamatinumanon sa tinuohan sa mga Judio kay sa kadaghanan sa mga Judio nga akong kaedad. Labi pa gayod akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling pagtulon-an ug pamatasan sa atong mga katigulangan. 15Apan ang Dios, tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pa gani ako matawo ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. 16Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang Anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Judio wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. 17Wala ako moadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinuon ako sa Arabia ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. 18Milabay ang tulo ka tuig una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 ka adlaw. 19Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan gawas kang Santiago, ang igsoon sa Ginoo. 20Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. 21Unya miadto ako sa nagkalainlaing dapit sa Siria ug Cilicia. 22Niadtong higayona ang mga sakop sa mga iglesia nga iya ni Cristo didto sa Judea wala pa gayod makakita kanako. 23Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban, "Siya nga naglutos kanato kaniadto nagsangyaw na karon sa tinuohan nga kanhi iyang gipaningkamotan paglaglag." 24Tungod niini gidayeg nila ang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\