GALACIA 2

1Human sa 14 ka tuig mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe ug gidala ko usab si Tito. 2Miadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan moadto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita nga akong giwali ngadto sa mga dili Judio ug sa linain nga tigom, ngadto sa tinamod nga mga pangulo kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. 3Si Tito nga akong kuyog bisag usa ka Grego wala pugsa sa pagpatuli 4bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana nagpakaaron-ingnon nga magtutuo ug hilom nga misulod sa pundok aron sa pagpaniid mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita. 5Apan wala gayod kami magpadaog kanila bisag makadiyot aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa maayong balita. 6Apan kadtong giila nga mga pangulo walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kon kinsa sila kaniadto kay ang Dios walay pinalabi. 7Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Judio ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Judio. 8Kay tungod sa gahom sa Dios gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Judio sama nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Judio. 9Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Gikauyonan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Judio ug sila sa mga Judio. 10Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumdoman ang mga kabos sa ilang pundok, butang nga ako gayong gikahinangop sa pagbuhat. 11Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubang tungod kay nasayop siya. 12Kay sa wala pa moabot didto ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsoonang mga dili Judio. Apan sa pag-abot niining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila kay nahadlok man siya niadtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Judio. 13Ang ubang kaigsoonan nga mga Judio nahadlok na lang usab hinuon ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. 14Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan: "Kon ikaw nga usa ka Judio nagkinabuhi sama sa dili Judio, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Judio sa pagkinabuhi sama sa mga Judio?" 15Tinuod nga kami natawo nga mga Judio ug dili katawhan nga makasasala. 16Apan nasayod kami nga ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Jesu-Cristo ug dili sa pagtuman sa Balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Cristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Cristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa Balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa Balaod. 17Apan kon sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Cristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Judio—nagpasabot ba kini nga si Cristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala! 18Kon tukoron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa Balaod. 19Kay kon ipasikad nato sa Balaod, ako patay na—gipatay pinaagi sa Balaod aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. 20Gilansang ako uban kang Cristo didto sa krus busa dili na ako ang nabuhi kondili si Cristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa Anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. 21Wala ko isalikway ang grasya sa Dios kay kon ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa Balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Cristo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\