GALACIA 3

1Pagkabuangbuang gayod ninyong mga taga-Galacia! Kinsa bay naglamat kaninyo nga unta gisaysayan na man kamo sa dayag gayod mahitungod sa kamatayon ni Jesu-Cristo didto sa krus! 2Karon mangutana ako kaninyo: nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Balaod o pinaagi ba sa pagpamati ug pagtuo sa Maayong Balita? 3Pagkawala gayod ninyoy hunahuna! Nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyong taposon kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? 4Ayaw akog ingna nga wala lamang diay kahulogan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian? 5Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu ug sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa Balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa Maayong Balita? 6Mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod kang Abraham: "Mituo siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong." 7Busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. 8Ang kasulatan daan nang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Judio nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali nang daan sa Maayong Balita ngadto kang Abraham: "Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibotan." 9Mituo si Abraham ug gipanalanginan siya. Busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. 10Kadtong nagsalig sa pagtuman sa Balaod mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon, "Tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa Balaod." 11Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa Balaod kay ang kasulatan nag-ingon man, "Ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo." 12Apan ang Balaod wala mag-agad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon, "Ang magtuman sa tanang gisugo sa Balaod mabuhi pinaagi niini." 13Apan gilukat kita ni Cristo gikan sa tunglo sa Balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, "Tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy." 14Gihimo kini ni Cristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Judio pinaagi kang Cristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. 15Mga igsoon, aniay usa ka pananglitan: kon ang usa ka kasabotan gikauyonan ug gisilyohan na, wala nay makasalikway o makadugang ug bisan unsa niini. 16Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan, "ug sa imong mga kaliwat," nga sa ato pa, daghan, kondili nag-ingon, "ug sa imong kaliwat," sa ato pa, usa lamang ka tawo nga mao si Cristo. 17Kini ang buot kong ipasabot: ang Dios naghimog kasabotan ug nagsaad nga tumanon niya kini. Ang Balaod, nga gihatag human molabay ang 430 ka tuig, dili makabungkag sa maong kasabotan o makahimong kawang sa saad sa Dios. 18Kay kon ang gihatag sa Dios nag-agad pa sa Balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. 19Unya, nganong gihatag man ang Balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga maoy gisaaran. Ang Balaod gihatag pinaagi sa mga anghel inabagan sa usa ka tawo nga maoy tigpataliwala. 20Ang tigpataliwala gikinahanglan lamang kon may duha ka tawo apan ang Dios usa ra. 21Nagpasabot ba kini nga ang Balaod nahisupak sa mga saad sa Dios? Wala! Kon may gihatag pang balaod nga makahatag ug kinabuhi sa mga tawo, mahimo untang matarong ang tawo atubangan sa Dios pinaagi sa Balaod. 22Apan sumala sa kasulatan, ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa sala aron ang motuo makadawat sa gasa nga gisaad pinasikad sa pagtuo kang Jesu-Cristo. 23Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa Balaod hangtod nga igapadayag kining maong pagtuo. 24Busa ang Balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Cristo aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. 25Apan karon nga ania na ang pagtuo, ang Balaod dili na maoy magdumala kanato. 26Pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Cristo Jesus. 27Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Cristo busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Cristo. 28Busa wala nay kalainan sa mga Judio ug sa mga dili Judio, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babaye kay nahiusa na man kamong tanan kang Cristo Jesus. 29Kon kamo iya na ni Cristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\