GALACIA 4

1Ang buot kong ipasabot mao kini: samtang bata pa ang anak nga maoy manununod sa katigayonan sa iyang amahan, sama siya sa usa ka ulipon bisan kon siya ang tag-iya sa tanan. 2May mga tawo nga mag-atiman kaniya ug magdumala sa iyang katigayonan hangtod nga moabot ang panahon nga gitakda sa iyang amahan. 3Kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibotan samtang bata pa kita sa espiritu. 4Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang Anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa Balaod 5aron pagluwas niadtong nailalom sa Balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. 6Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang Anak nganhi sa atong kasingkasing, ang Espiritu nga nagtuaw, "Amahan ko!" 7Busa dili na kamo ulipon kondili anak na. Ug tungod kay kamo iya nang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. 8Kaniadto wala kamo makaila sa Dios busa naulipon kamo sa mga diosdios. 9Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios o karon nga nailhan na kamo sa Dios, nganong mamalik man kamo ngadto sa walay gahom ug walay hinungdang mga espiritu aron magpaulipon pag-usab kanila? 10Nagtamod gihapon kamo sa mga adlaw, mga bulan, mga panahon ug mga tuig. 11Nahadlok ako nga tingalig wala lamay kapuslanan ang tanan kong paningkamot alang kaninyo. 12Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo nga magpakasama kamo kanako sama nga ako nagpakasama kaninyo. Wala kamo makasala kanako. 13Nasayod kamo nga nagwali ako sa Maayong Balita nganha kaninyo sa unang higayon tungod kay nagmasakiton ako. 14Apan bisan kon ang akong sakit nakahasol pag-ayo kaninyo wala ako ninyo tamaya o isalikway. Gidawat hinuon ninyo ako nga daw usa ka anghel sa Dios sama ra nga si Cristo Jesus gayod ang inyong gidawat. 15Malipayon man kaayo kamo kaniadto. Naunsa na man kamo karon? Ako mismo makasulti niini mahitungod kaninyo: kon mahimo pa, lugiton ninyo ang inyong mata aron ihatag kanako! 16Nasilag ba kamo kanako tungod kay gisultihan ko kamo sa matuod? 17May mga tawo gayod nga naninguha pag-ayo sa pagdani kaninyo apan dili maayo ang ilang tuyo. Ang tinguha nila mao lamang nga mahimulag kamo kanako aron masuod kamo kanila. 18Maayo gayod nga magmadasigon kamo kanunay sa maayong butang bisan kon wala ako diha uban kaninyo. 19Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausa pa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Cristo. 20Dako ang akong tinguha sa pagpakig-uban kaninyo karon aron mausab ang akong hunahuna mahitungod kaninyo. Nabalaka ako pag-ayo kaninyo. 21Pangutan-on ko kamong nagtinguha sa pagpailalom sa Balaod: wala ba kamo makadungog sa giingon sa Balaod? 22Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang usa anak sa ulipon nga babaye ug ang usa anak sa babaye nga gawasnon. 23Ang iyang anak sa ulipon nga babaye natawo sumala sa tawhanong paagi apan ang iyang anak sa babaye nga gawasnon natawo sumala sa saad sa Dios. 24Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay: Ang duha ka babaye mao ang duha ka kasabotan. Ang usa si Hagar, ug ang iyang mga anak natawo nga mga ulipon. Siya ang nagrepresentar sa kasabotan nga naggikan sa Bukid sa Sinai. 25Si Hagar mao ang Bukid sa Sinai didto sa Arabia ug nagrepresentar siya sa siyudad sa Jerusalem karon nga naulipon uban sa tanan niyang katawhan. 26Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. 27Kay ang kasulatan nag-ingon: "Pagmalipayon, babaye nga wala makabaton ug anak! Singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak! Kay ang babaye nga biniyaan manganak pag mas daghan kay sa babaye nga may bana." 28Karon, mga igsoon, sama kang Isaac, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. 29Apan sama nga niadtong panahona gilutos sa anak nga natawo sa naandang paagi ang anak nga natawo tungod sa Espiritu sa Dios, mao usab kini ang nahitabo kanato karon. 30Apan unsa may giingon sa kasulatan? Kini nag-ingon, "Papahawaa ang ulipon nga babaye ug ang iyang anak kay ang anak sa babayeng ulipon walay bahin nga masunod sa katigayonan sa iyang amahan uban sa anak sa babayeng gawasnon." 31Busa, mga igsoon, dili kita mga anak sa babayeng ulipon kondili sa babaye nga gawasnon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\