GALACIA 5

1Gihatagan na kitag kagawasan ni Cristo. Busa pabilin kamo nga gawasnon ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. 2Ako, si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kon magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Cristo alang kaninyo. 3Pahimangnoan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok Balaod. 4Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa Balaod nahimulag hinuon kang Cristo ug sa grasya sa Dios. 5Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. 6Kay kon nahiusa kita kang Cristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. 7Maayo na man unta ang inyong nahimo! Apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran? 8Dili kini buhat sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo. 9Sumala sa ilang giingon, "Diyutay rang patubo ang gikinahanglan aron motubo ang tibuok minasa nga harina." 10Apan misalig ako nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuohan ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silotan gayod sa Dios. 11Apan, mga igsoon, kon tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako? Kon tinuod pa kini, nan ang akong pagwali sa krus ni Cristo dili unta makahimog kasamok. 12Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo magkapon sa ilang kaugalingon! 13Apan kamo, mga igsoon, gitawag aron makabaton ug kagawasan. Apan ayaw himoang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawasnong kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. 14Kay ang tibuok Balaod natingob sa usa lamang ka sugo: "Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon." 15Apan kon kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa! 16Kini ang akong isulti kaninyo: paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. 17Kay ang mga tinguha sa lawasnong kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawasnong kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. 18Kon ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa Balaod. 19Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, 20ingon man sa pagsimba sa mga diosdios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkilbingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahinbahin, 21pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawasnong kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto: ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa Gingharian sa Dios. 22Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, 23pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. 24Gilansang na diha sa krus sa mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawasnong pangandoy. 25Ang Espiritu maoy naghatag kanatog kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. 26Kinahanglan dili kita magmapagarbohon o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\