GALACIA 6

1Mga igsoon, kon usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya apan buhata ninyo kini uban ang kalumo. Ug bantayi nga dili usab kamo matintal. 2Pagtinabangay kamo sa pagpas-an sa inyong mga alantuson kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Cristo. 3Kon may maghunahuna nga bililhon siya bisan kon ang tinuod mao nga wala diay siyay bili, naglimbong lamang Siya sa iyang kaugalingon. 4Ang tagsatagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kon maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. 5Kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palas-anon. 6Ang gitudloan sa Cristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. 7Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. 8Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu, maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. 9Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kay kon magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayod kita sa bunga niini. 10Busa samtang may kahigayonan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo labi na gayod sa atong isigkamagtutuo. 11Tan-awa unsa kadagko sa mga letra nga ako gayod ang nagsulat! 12Kadtong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutoson tungod sa krus ni Cristo. 13Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa Balaod. Apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonyas sa pagtuli. 14Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibotan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibotan. 15Dili mahinungdanon kon ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. 16Alang niadtong nagsunod niining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios! 17Sa kataposan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako kay ania sa akong lawas ang mga ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Jesus. 18Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo mag-uban kaninyong tanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\