HEBREO 1

1Sa karaang panahon ang Dios, sa makadaghan ug sa nagkalainlaing paagi, misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. 2Apan niining kataposang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibotan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. 3Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok uniberso pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. 4Ang Anak gihimong labaw pa kay sa mga anghel ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kay sa ngalan sa mga anghel. 5Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios: "Ikaw mao ang akong Anak; karong adlawa Amahan mo na ako." Ug wala moingon ang Dios, "Ako mahimo niyang Amahan, ug siya mahimong akong Anak." 6Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga Anak nganhi sa kalibotan, miingon siya, "Kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios." 7Ug bahin sa mga anghel, mao kini ang giingon sa Dios: "Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel, ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo." 8Apan bahin sa iyang Anak, miingon ang Dios: "Ang imong trono, O Dios, molungtad hangtod sa kahangtoran! Ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. 9Gihigugma mo ang katarong ug gikasilagan mo ang daotan. Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios. Gilipay ka ug gipasidunggan labaw sa imong mga kauban." 10Miingon usab siya, "Sa sinugdan gibuhat mo, Ginoo, ang kalibotan, ug sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. 11Mangahanaw silang tanan apan magpabilin ka. Madaan silang tanan sama sa mga sapot. 12Piloon mo sila sama sa mga kupo, ug ilisan sama sa mga bisti. Apan ikaw dili mausab hangtod sa kahangtoran, ug ang imong kinabuhi dili gayod matapos." 13Wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios: "Lingkod diri sa akong tuo, hangtod himoon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil." 14Busa unsa man diay ang mga anghel? Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang niadtong luwason sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\