HEBREO 10

1Ang Balaod sa mga Judio dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa Balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad? 2Kon tinuod pang nahinloan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himoon. 3Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tawo sa ilang mga sala. 4Kay ang dugo sa mga toro nga baka ug mga kanding dili gayod makawagtang sa mga sala. 5Tungod niini, sa dayon nang anhi ni Cristo sa kalibotan, miingon siya sa Dios, "Dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. 6Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran, O sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. 7Unya miingon ako, ‘Ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa Balaod.’" 8Una sa tanan miingon siya, "Dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunogon didto sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala." Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa Balaod. 9Unya miingon siya, "Ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako." Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Cristo. 10Tungod kay gituman ni Jesu-Cristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. 11Adlaw-adlaw ang matag pari nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulomanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayod makawagtang sa mga sala. 12Apan si Cristo naghalad ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtod na gayod sa kahangtoran. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. 13Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himoon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. 14Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangtoran kadtong nahinloan sa sala. 15Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya, 16"Mao kini ang kasabotan nga akong himoon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo: Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasingkasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna." 17Unya miingon siya, "Dili ko na hinumdoman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat." 18Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. 19Busa, mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa Labing Balaang Dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. 20Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil, nga sa ato pa, pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. 21Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. 22Busa manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasingkasing ug lig-ong pagtuo. Duolon nato siya uban sa kasingkasing nga pinaagi sa pagbisibis nahinloan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinloan pinaagi sa tubig nga putli. 23Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayod niya ang iyang saad. 24Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. 25Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang Adlaw sa pagbalik sa Ginoo. 26Kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kon tuyoon gayod nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamatuoran. 27Ang nahibilin hinuon mao na lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga molaglag sa misukol sa Dios! 28Patyon sa walay kukaluoy ang makalapas sa Balaod ni Moises kon kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. 29Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa Anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabotan nga naghinlo kaniya? Ug unsa may mahitabo sa magbugalbugal sa Espiritu nga naghatag ug grasya? Sigurado gayod nga mas bug-at ang silot nga ipahamtang kaniya! 30Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, "Manimalos gayod ako ug pabayron ko sila." Ug nailhan usab nato ang miingon, "Hukman sa Ginoo ang iyang katawhan." 31Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios! 32Hinumdomi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlawa, human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios, nag-antos kamo ug daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. 33May mga higayon nga gibugalbugalan kamo ug gidaogdaog atubangan sa katawhan ug usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. 34Nakig-ambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso. Sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan malipayon kamo nga midawat sa inyong kawad-on tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo ug mas maayo pang mga kabtangan nga molungtad hangtod sa kahangtoran. 35Busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. 36Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubut-on sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. 37Kay sumala sa giingon sa Kasulatan, "Dili na madugay, siya nga umaabot moabot gayod; dili siya maglangan. 38Apan ang matarong kong katawhan motuo ug mabuhi; apan kon may mosukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya." 39Dili kita katawhan nga mosibog ug tungod niini mangalaglag kondili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayod kita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\