HEBREO 11

1Ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita. 2Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. 3Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibotan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. 4Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kay sa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimut-an siya sa Dios ingon nga tawong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. 5Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoc. Gidala siya ngadto sa kahitas-an. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang Kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoc nakapahimuot siya sa Dios. 6Walay makapahimuot sa Dios kon dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayod motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. 7Tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siyag arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibotan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. 8Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. 9Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. 10Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo maoy nagplano ug nagtukod. Mao kini ang siyudad nga ang mga patukoranan dili gayod mapukan. 11Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod ug tigulang na siya kaayo ug si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. 12Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayonan. 13Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibotan. 14Kadtong nagsulti sa ingon nagpahayag sa matin-aw nga nangita sila ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. 15Wala na sila maghunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kon naghunahuna pa sila niini, makapauli unta sila. 16Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-andam man siyag usa ka siyudad alang kanila. 17Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad-sinunog. 18Giingnan siya sa Dios, "Pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat." 19Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. 20Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaac kang Jacob ug kang Esau ang mga panalangin sa umaabot nga panahon. 21Tungod sa pagtuo, gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. 22Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kon unsaon ang iyang patay nga lawas. 23Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa tulo ka bulan human siya matawo. Nakita nila nga matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. 24Tungod sa pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babayeng anak sa Paraon. 25Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kay sa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. 26Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kay sa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. 27Tungod sa pagtuo mikagiw si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayod siya ug wala mobalik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. 28Tungod sa pagtuo gitukod niya ang tulomanon sa Pagsaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa Anghel sa Kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. 29Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa Dagat nga Pula sama ra nga kini yuta nga uga. Apan sa dihang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon, nangalumos sila. 30Tungod sa pagtuo, nangatumpag ang mga paril sa Jerico human kini libotliboti sa mga Israelita sulod sa pito ka adlaw. 31Tungod sa pagtuo, ang daotang babaye nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon nga nahiagoman niadtong misupak sa Dios tungod kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya. 32Mopadayon pa ba ako? Wala nay igong panahon nga maghisgot pa mahitungod kang Gideon, kang Barac, kang Samson, kang Jefta, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. 33Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasoran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga baba sa mga liyon, 34gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikyas sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakig-away ug gibuntog nila ang mga kasundalohan sa mga langyaw. 35Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babaye ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. 36May gibugalbugalan ug gilatos, ang uban gigapos ug gibanlod sa bilanggoan. 37Gibato sila, gitunga paggabas ug gipatay pinaagi sa espada. Naglakawlakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabos sila, gilutos ug gidaogdaog. 38Dili angay ang kalibotan alang kanila! Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungtoran sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langub ug mga lungib. 39Dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo! Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios 40kay ang Dios nagplano ug mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\