HEBREO 12

1Busa, kay gilibotan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmotan. 2Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. 3Palandonga kon unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. 4Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala wala pa gayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. 5Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? "Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kon badlongon ka niya. 6Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastigohon ang tanan niyang anak nga iyang giila." 7Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak ba gud nga dili disiplinahon sa iyang amahan? 8Kon dili kamo kastigohon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kondili mga anak sa gawas. 9Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong Amahan aron makabaton kitag kinabuhi? 10Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihunahuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayohan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. 11Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayod kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. 12Busa ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot ug lig-ona ang naluya ninyong mga tuhod! 13Subaya ninyo ang tul-id nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kondili mamaayo hinuon. 14Paningkamoti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. 15Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. 16Matngoni usab ninyo nga dili kamo mahimong imoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Esau nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. 17Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili na man niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya ug nagpakiluoy pag-ayo. 18Kay wala kamo moduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didtoy nagdilaab nga kalayo, kangitngit, kangiob ug bagyo. 19Wala kamo moduol sa dapit nga may lanog sa trumpeta ug usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliyupo sila sa Dios nga mohunong na unta kini. 20Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nag-ingon, "Bisan ang mananap nga motunob sa bukid kinahanglan batoon gayod hangtod mamatay." 21Makalilisang kaayo ang talan-awon nga tungod niini miingon si Moises, "Nalisang ako ug nagkurog!" 22Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang Bukid sa Sion ug ang siyudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. 23Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tawo, ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. 24Miduol kamo kang Jesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabotan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kay sa dugo ni Abel. 25Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati niadtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta wala gayod makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kon isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayod sa langit! 26Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siya, "Pakurogon ko pag-usab dili lamang ang yuta kondili ang langit usab." 27Ang pulong "pag-usab" nagpasabot nga ang tanang binuhat uyogon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mao ray magpabilin. 28Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita ug gingharian nga dili gayod matay-og. Magmapasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. 29Kay ang atong Dios sama sa kalayo nga mosunog gayod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\