HEBREO 13

1Padayona ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsoon diha kang Cristo. 2Ayaw kalimot sa pag-abiabi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo niana ug wala nila hibaloi nga mga anghel diay ang ilang giabiabi. 3Hinumdomi ang anaa sa bilanggoan sama nga daw nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdomi kadtong nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. 4Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. 5Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makuntento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, "Dili ko gayod kamo biyaan o talikdan." 6Busa may kaisog kita sa pag-ingon, "Ang Ginoo maoy akong magtatabang, dili ako mahadlok; kay unsa bay mahimo sa tawo kanako?" 7Hinumdomi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandonga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sundoga ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan. 9Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulon-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulomanon mahitungod sa kalan-on. Kay ang maong tulomanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. 10Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tolda sa mga Judio walay katungod sa pagkaon sa halad nga anaa sa atong halaran. 11Ang lawas sa mga mananap sunogon sa gawas sa kampo apan ang dugo sa mga mananap dad-on sa Pangulong Pari nga Judio ngadto sa Labing Balaang Dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. 12Tungod niana namatay usab si Jesus sa gawas sa ganghaan sa siyudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. 13Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo ug makig-ambit sa iyang kaulawan. 14Kay dinhi sa kalibotan wala kitay siyudad nga molungtad. Nangita kita sa siyudad nga umaabot. 15Busa himoon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. 16Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. 17Tahora ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kon tahoron ninyo sila. Apan kon dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. 18Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat man namo sa kanunay ang matarong. 19Ug gihangyo ko kamo nga mag-ampo pa gayod nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. 20Karon, ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, ang Gamhanang Magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa walay kataposang kasabotan, 21maghatag unta kaninyo sa tanang kaayohan aron matuman ninyo ang iyang kabubut-on. Himoon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Jesu-Cristo ang makapahimuot kaniya. Himayaon unta si Cristo hangtod sa kahangtoran! Amen. 22Mga igsoon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban ang pailob niining mensahe sa pagdasig kay dili man kaayo taas kining akong sulat. 23Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timoteo nga atong igsoon gibuhian na gikan sa bilanggoan. Kon mahibalik siya dayon pakuyogon ko siya inigduaw ko kaninyo. 24Ipangomusta ako sa tanan ninyong pangulo ug sa tanang katawhan sa Dios. Nangomusta kaninyo ang kaigsoonan sa Italia. 25Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\