HEBREO 2

1Busa huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. 2Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel namatud-an nga tinuod gayod ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisilotan sa Dios sa angay kaniya. 3Unsaon man nato paglikay sa silot kon dili kita magtagad niining dakong kaluwasan? Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. 4Ug gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Nanghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubut-on. 5Kay wala himoa sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibotan nga umaabot nga mao ang kalibotan nga atong gihisgotan. 6Giingon hinuon sa usa ka bahin sa Kasulatan: "O Dios, unsa ba ang tawo nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayod ang tawo nga nag-amoma ka man kaniya? 7Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang ug diyutay sa mga anghel; gihatagan mo siyag himaya ug dungog nga angay lamang sa hari, 8ug gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang." Giingon sa Kasulatan nga gihimo sa Dios ang tawo nga magbubuot sa tanang butang busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tawo maoy nagbuot sa tanang mga butang. 9Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya ug gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. 10Ang Dios maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayod siya sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. 11Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang ka Amahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon. 12Sumala sa iyang giingon, "Ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon; awitan ko ikaw ug mga alawiton atubangan sa katawhan nga nagsimba kanimo." 13Nag-ingon usab siya, "Mosalig ako sa Dios." Ug miingon pa gayod siya, "Ania ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako." 14Tungod kay ang mga anak mga tawo man nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang Yawa nga may gahom batok sa kamatayon. 15Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. 16Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kondili ang mga kaliwat ni Abraham. 17Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi. Sa ingon, mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga Pangulong Pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. 18Ug tungod kay nag-antos man siya ug gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\