HEBREO 3

1Busa mga igsoon kong Cristohanon nga gitawag usab sa Dios, tan-awa si Jesus, ang apostol ug Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan. 2Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya, sama nga si Moises nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. 3Ang nagtukod sa usa ka balay mas dakog dungog kay sa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takos sa labaw pa kaayong himaya kay kang Moises. 4Kay ang tanang balay binuhat sa tawo apan ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang. 5Si Moises matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibuok balay sa Dios ug naghisgot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. 6Apan si Cristo masinugtanon sa iyang pagka-Anak nga maoy gipiyalan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay kon ampingan nato ang atong pagsalig ug magmapasigarbohon kita sa atong gilaoman. 7Busa miingon ang Espiritu Santo, "Kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, 8ayaw pagahia ang inyong kasingkasing, sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. 9Didto gitintal ug gisulayan nila ako bisan kon nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. 10Busa nasuko ako niadtong mga tawhana ug miingon ako: ‘Kanunay silang nagdumili. Wala gayod sila makakat-on sa akong mga paagi.’ 11Napungot ako ug nanumpa, ‘Dili gayod sila makasulod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan!’" 12Mga igsoon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton ug daotan ug dili matinuohon nga kasingkasing. Mao unya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. 13Pagdinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga "karong adlawa," aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbongan sa sala. 14Kay kitang tanan kauban ni Cristo kon magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa kataposan. 15Sumala sa giingon sa Kasulatan: "Kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw pagahia ang inyong kasingkasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios." 16Kinsa bay nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya? Ang tanan nga gipangulohan ni Moises sa paggula sa Ehipto. 17Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig? Ang nakasala nga nangamatay didto sa dapit nga awaaw. 18Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayod sila makasulod sa yuta diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan, kinsa may iyang gipasabot? Ang misukol kaniya. 19Busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila motuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\