HEBREO 4

1Busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa kanato nga mapakyas sa pagdawat nianang maong kapahulayan. 2Kay sama kanila nakadungog kita sa Maayong Balita apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila motuo niini. 3Busa kita nga nagtuo nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Sumala sa iyang giingon, "Napungot ako ug nanumpa nga dili gayod sila makasulod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan!" Gisulti kini niya bisan kon nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan. 4Kay diha sa Kasulatan gihisgotan ang ikapitong adlaw, "Mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw." 5Gihisgotan usab kini niya sa iyang pag-ingon, "Dili gayod sila makasulod sa yuta diin ihatag ko kanila ang kapahulayan." 6Kadtong unang nakadungog sa Maayong Balita wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay wala man sila motuo. Busa may pipila diay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios. 7Ug nagtagal siyag adlaw nga ginganlag "Karong Adlawa." Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa Kasulatan nga gihisgotan na: "Kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayawg pagahia ang inyong kasingkasing." 8Kay kon nakahatag pa kanilag pahulay si Josue dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi ug lain pa nga adlaw. 9Busa dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. 10Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mopahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios. 11Busa maninguha kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa kanato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. 12Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa tawo. 13Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. 14Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atua na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang Anak sa Dios. 15Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang kondili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayod makasala. 16Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\