HEBREO 5

1Ang tanang pangulong pari gipili gikan sa katawhan ug gitudlo aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga sunogon tungod sa mga sala. 2Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibangkaagan ug sa mga masalaypon. 3Ug kay huyang man siya kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunogon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan kondili sa iyang kaugalingong mga sala usab. 4Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari kondili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. 5Sa samang paagi si Cristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari kondili gitudlo siya sa Dios ug giingnan, "Ikaw ang akong Anak, imo na akong Amahan karong adlawa." 6Miingon usab siya sa laing bahin sa Kasulatan, "Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangtoran, sa laray sa pagkapari ni Melquisedec." 7Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nag-ampo ug nangaliyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios. 8Apan bisan ug siya mao ang Anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. 9Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya 10ug gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sa laray ni Melquisedec. 11Daghan ang atong ikasulti bahin niining butanga apan lisod kining ipasabot kaninyo tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. 12Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog motudlo kaninyo sa unang mga leksiyon mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kan-on apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamog gatas. 13Ang nagkinahanglag gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa daotan. 14Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug sa daotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\