HEBREO 6

1Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulon-an ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Cristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulon-an mahitungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga mosangpot lang sa kamatayon ug ang mga pagtulon-an mahitungod sa pagtuo sa Dios. 2Dili na nato balikon ang pagtulon-an mahitungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom nga walay kataposan. 3Ug buhaton ta kini kon motugot ang Dios. 4Dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakapakig-ambit sa Espiritu Santo. 5Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. 6Apan namiya gihapon sila! Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang Anak sa Dios ug ilang gipakaulawan atubangan sa tanan. 7Panalanginan sa Dios ang yuta nga mosuyop sa ulan nga matagak niini ug nagpatubo sa mga tanom aron kapuslan sa giandaman niini. 8Apan kon ang yuta tugkan ug mga tunok ug mga sagbot, wala kini kapuslanan ug tunglohon kini sa Dios ug laglagon pinaagi sa kalayo. 9Apan, mga igsoon, bisan kon nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduhaduha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. 10Ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isigka-Cristohanon. 11Dako ang among tinguha nga ang tagsatagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa kataposan aron matuman ang mga butang nga inyong gilaoman. 12Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga mahisama kamo niadtong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo ug pailob. 13Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala nay labaw pa kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. 14Miingon siya, "Isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan ug daghang kaliwat." 15Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. 16Kon ang tawo manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. 17Buot tin-awon pag-ayo sa Dios alang kanila nga modawat sa iyang gisaad nga dili gayod niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini, gipanumpaan niya ang iyang saad. 18Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton ug kasigurohan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. 19Gihuptan nato kining paglaoma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini ug kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langitnong templo sa kinasulorang alampoanan. 20Nag-una pagsulod si Jesus didto alang ug tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangtoran sa laray sa pagkapari ni Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\