HEBREO 7

1Si Melquisedec hari sa Salem ug pari sa Labing Halangdong Dios. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat diin napatay niya ang mga hari, gisugat siya ni Melquisedec ug gipanalanginan. 2Gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulogan sa ngalan ni Melquisedec mao ang "Hari sa Katarong." Ug tungod kay hari man siya sa Salem, nagkahulogan usab ang iyang ngalan ug "Hari sa Kalinaw." 3Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melquisedec o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat mahitungod sa iyang pagkatawo o pagkamatay. Sama siya sa Anak sa Dios ug pari siya hangtod sa kahangtoran. 4Busa makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya ug ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. 5Karon, ang Balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangobra ug ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa, nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. 6Si Melquisedec dili kaliwat ni Levi apan mikobra siyag ikapulo gikan ni Abraham. Ug gipanalanginan niya si Abraham nga nakadawat sa mga saad sa Dios. 7Walay duhaduha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kay sa gipanalanginan. 8Mahitungod sa mga pari, ang ikapulo gipangobra sa mga tawo nga may kamatayon, apan bahin ni Melquisedec, ang ikapulo gikobra sa tawo nga buhi sa dayon sumala sa giingon sa kasulatan. 9Busa, makasulti kita nga si Levi nga nangobra ug ikapulo, mihatag ug ikapulo pinaagi ni Abraham 10kay bisan ug si Levi wala pa matawo, didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham sa diha nga gisugat siya ni Melquisedec. 11Ang Balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel pinasikad sa pagkapari ni Levi. Kon hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kinahanglan nga motungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melquisedec ug dili sa laray ni Aaron. 12Kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang Balaod. 13Ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini, sakop sa laing banay ug wala pa gayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. 14Nahibaloan pag-ayo nga ang Ginoo natawo nga sakop sa banay ni Juda ug kining banaya wala hisgoti ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. 15Kini misamot katin-aw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melquisedec. 16Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasugoan ug kalagdaan sa mga tawo kondili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay kataposan. 17Kay ang kasulatan nag-ingon, "Mahimo ikawng pari hangtod sa kahangtoran sa laray ni Melquisedec." 18Busa ang karaang tulomanon gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. 19Kay ang Balaod ni Moises dili makahingpit ug giilisan kini ug usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. 20Ug dugang pa niini, anaa usab ang panumpa sa Dios. Wala himoa kining panumpaa sa dihang gihimong pari ang uban. 21Apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa dihang miingon ang Dios kaniya, "Nanumpa ang Ginoo ug dili gayod mausab ang iyang hunahuna: ‘Pari ka hangtod sa kahangtoran.’" 22Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabotan. 23Duna pay laing kalainan: kon ang usa niadtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa adunay daghang mga pari. 24Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangtoran ug ang iyang pagkapari magpadayon. 25Ug busa makahimo siya, karon ug sa gihapon, sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangtoran aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. 26Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya. Wala siyay kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. 27Lahi siya sa ubang mga pangulong pari kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw, una alang sa iyang kaugalingong mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon! 28Ang Balaod ni Moises nagpilig mga tawo nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios, nga ulahing miabot kay sa Balaod, nagpili sa Anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangtoran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\