HEBREO 8

1Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay Pangulong Pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. 2Nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pari sa Dapit nga Labing Balaan nga mao ang matuod nga tolda nga tinukod sa Ginoo, dili sa tawo. 3Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad ug mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. 4Kon ania pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari kay aduna na may mga pari nga naghalad ug mga gasa sumala sa Balaod sa mga Judio. 5Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang ka kopya o anino niadtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tolda, giingnan siya sa Dios, "Himoa gayod ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid." 6Apan gihatagan si Jesus ug parianong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kay sa ila. Sa samang paagi, ang kasabotan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tawo mas maayo kay sa unang kasabotan tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. 7Kon wala pay sayop kadtong unang kasabotan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. 8Apan nakakita ang Dios ug kasaypanan sa iyang katawhan. Miingon siya, "Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo akog bag-ong kasabotan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. 9Dili kini sama sa kasabotan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabotan nga gihimo ko tali kanako ug kanila, busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. 10Mao kini ang kasabotan nga himoon ko tali sa katawhan sa Israel human niadtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna, ug isulat ko kini sa ilang mga kasingkasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. 11Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isigkalumulupyo O magsulti sa ilang isigkalungsoranon, ‘Ilha ang Ginoo!’ Kay makaila silang tanan kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. 12Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumdoman ang ilang mga sala." 13Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabotan, ang Dios naghimong daan sa nahauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\