HEBREO 9

1Ang unang kasabotan may mga kalagdaan sa pagsimba ug mga dapit nga binuhat sa tawo aron gamiton sa pagsimba. 2Gipatindog sa gawas ang usa ka tolda nga gitawag ug Balaang Dapit. Gibutang didto ang butanganag suga ug ang lamesa diin gibutang ang pan nga hinalad ngadto sa Dios. 3Sa luyo sa ikaduhang tabil mao ang tolda nga gitawag ug Labing Balaang Dapit. 4Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang Sudlanan sa Kasabotan nga giputos ug bulawan. Didto sa Sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana, ang sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabotan. 5Ibabaw sa Sudlanan sa Kasabotan didto ang mga binuhat o kerubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Gipandongan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasayloa ang mga sala. Apan niining bahina dili nato matagsatagsa pagsaysay ang tanan. 6Ingon niini ang pagkahan-ay sa tanan. Ang mga pari mosulod matag adlaw ngadto sa tolda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. 7Apan ang Pangulong Pari lamang ang makasulod sa tolda nga anaa sa sulod. Himoon kini niya makausa lamang matag tuig. Magdala siyag dugo nga iyang ihalad sa Dios alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sala sa mga tawo nga wala makahibalo nga nakahimo diay sila niini. 8Gikan niining tanan tin-aw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa Labing Balaang Dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tolda sa gawas. 9Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulogan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahingpit sa kasingkasing sa magsisimba. 10Kining mga gasa ug halad may kalabotan lamang sa pagkaon, sa pag-inom ug sa nagkalainlaing mga seremonyas sa paghinlo. Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa Dios ang tanang butang. 11Apan miabot na si Cristo ingon nga Pangulong Pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo, sa ato pa, dili tipik niining kalibotana. 12Misulod si Cristo sa Labing Balaan nga Dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala ug dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay kataposan. 13Ang dugo sa mga kanding ug toro nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. 14Kon tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Cristo! Pinaagi sa walay kataposang Espiritu gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. 15Tungod niini si Cristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabotan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay kataposang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabotan. 16Kon aduna gani testamento, kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini 17kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inigkamatay sa naghimo. 18Busa bisan ang unang kasabotan giuyonan lamang pinaagi sa paggamit ug dugo. 19Una sa tanan, gisulti ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang mga sugo sumala sa Balaod. Unya gikuha niya ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding uban sa tubig. Unya ginamit ang tanom nga isopo ug panaptong delana nga pula, gibisibisan niya ang libro sa Balaod ug ang tanang mga tawo. 20Miingon siya, "Mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabotan nga ipatuman sa Dios kaninyo." 21Sa samang paagi, gibisibisan usab ni Moises ug dugo ang tolda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. 22Sumala sa Balaod hapit ang tanang butang kahinloan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kon kini kapaagasan ug dugo. 23Kining mga butanga nga mga kopya niadtong atua sa langit kinahanglan nga hinloan niining paagiha. Apan ang langitnong mga butang nagkinahanglan ug mas maayong mga halad. 24Kay wala mosulod si Cristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tawo nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. 25Ang Pangulong Pari sa mga Judio mosulod ngadto sa Labing Balaang Dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Cristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan 26kay sa ingon mag-antos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. 27Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. 28Gihalad usab si Cristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mopakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kondili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\