SANTIAGO 2

1Mga igsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Jesu-Cristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tawo. 2Pananglit may usa ka dato nga nagsul-ob ug bulawan nga singsing ug mahalong bisti nga motambong sa inyong pagsimba ug motambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay— 3kon tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog bisti unya moingon kamo kaniya, "Diri ka lingkod sa labing maayong lingkoranan," apan moingon kamo sa kabos, "Tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan,"— 4nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tawo ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyoan. 5Pamati kamo, minahal kong mga igsoon. Ang Dios nagpili sa mga kabos niining kalibotana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa Gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. 6Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos! Kinsa ba ang nagdaugdaog kaninyo ug nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? 7Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. 8Kon tumanon ninyo ang balaod sa Gingharian nga anaa sa Kasulatan nga nag-ingon, "Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon," husto ang inyong gibuhat. 9Apan kon inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo ug ang Balaod maghukom kaninyo nga malapason. 10Kay ang naglapas bisan sa usa lamang ka sugo sa Balaod nakalapas sa tanan. 11Kay siya nga nag-ingon, "Ayaw panapaw," nag-ingon usab, "Ayaw pagpatay." Busa bisan ug wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa Balaod kon kamo mopatay. 12Pagsulti ug pagkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga hukman sa balaod nga naghatag ug kagawasan. 13Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban apan ang kaluoy mopatigbabaw gayod kay sa pagsilot. 14Mga igsoon, unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod! 15Pananglit may mga kaigsoonan nga nagkinahanglan ug bisti ug walay igong pagkaon, 16magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila, "Panalanginan unta kamo sa Dios! Pagsinina kamo ug kaog maayo!"—kon dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan? 17Ingon niini ang pagtuo: patay kini kon dili ubanan sa buhat. 18Apan dunay moingon, "Ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat." Ang ikatubag ko mao kini, "Pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat." 19Nagtuo ka nga usa ray Dios. Maayo kana. Apan ang mga demonyo nagtuo usab niana—ug nagkurog sa kahadlok. 20Buangbuang! Kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? 21Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? 22Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. 23Ug natuman ang giingon sa kasulatan, "Si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong." Ug siya ginganlag higala sa Dios. 24Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat, ug dili tungod sa pagtuo lamang. 25Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babaye nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Judio pag-ikyas agi sa laing dalan. 26Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kon walay mga buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\