SANTIAGO 3

1Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kay sa uban. 2Kitang tanan masayop. Ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. 3Atong bukadohan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato paadtoa. 4Ug tan-awa usab ang mga barko: bisan pa sa kadagko niini ug gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa paadtoa sa kapitan. 5Ingon usab niini ang dila: bisan sa kagamay niini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Hunahunaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo! 6Ang dila sama sa kalayo. Kini maoy usa ka mangil-ad nga kalibotan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impirno. 7Makahimo ang tawo ug nahimo gayod sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. 8Apan walay makamanso sa dila. Daotan kini ug dili kapugngan ug puno sa hilo nga makamatay. 9Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. 10Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mogula sa mao rang baba. Mga igsoon, dili kini angayng mahitabo! 11Dili mahimo nga maggikan sa usa lamang ka tubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. 12Ang kahoyng igera dili makabunga ug olibo o ang paras makabunga ug igos o ang dagat makahatag ug tab-ang nga tubig. 13Kon diha kaninyo may maalam ug masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos ug sa kaalam. 14Apan kon sa inyong kasingkasing anaa ang hilabihang kasina ug kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. 15Ang maong matang sa kaalam dili langitnon kondili kalibotanon, dili diosnon kondili yawan-on. 16Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayohan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. 17Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluy-on, maayog binuhatan, dili usab kini pilian ug dili tigpakaaron-ingnon. 18Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\