SANTIAGO 4

1Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? 2Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. 3Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay daotan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. 4Mga maluibon! Wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibotan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibotan nakig-away sa Dios. 5Ayaw ninyo hunahunaa nga walay hinungdan ang giingon sa Kasulatan, "Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy." 6Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, "Kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on, apan maghatag siyag grasya sa mga mapaubsanon." 7Busa pagmasinugtanon kamo sa Dios. Sukli ninyo ang Yawa ug modagan siya. 8Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Paghinulsol kamo, mga makasasala! Hinloi ang inyong kasingkasing, mga tigpakaaron-ingnon! 9Pangaguol kamo, pagsubo ug paghilak; ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo! 10Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. 11Mga igsoon, ayaw kamo pagdinaotay kay ang magdaot sa iyang isigkamagtutuo o maghukom kaniya nagdaot ug naghukom sa Balaod. Kon maghukom ka sa Balaod, wala ka na magtuman kondili naghukom niini. 12Ang Dios ray makahatag sa Balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isigkatawo? 13Aniay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, "Karon o ugma moadto kami sa siyudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo," 14wala kamo masayod kon unsay mahitabo kaninyo ugma! Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. 15Mao kini ang angay ninyong isulti: "Kon maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton." 16Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak. Dili kini maayo. 17Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini, nakasala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\