SANTIAGO 5

1Kamong mga dato, panghilak ug pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga modangat kaninyo. 2Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga bisti gipangutkot sa anay. 3Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi niining kataposang mga adlaw. 4Pamatia ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang suhol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot nadungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan! 5Dinhi sa kalibotan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. 6Gisilotan ug gipatay ninyo ang tawong walay sala; wala siya mosukol kaninyo. 7Busa pailob kamo, mga igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. 8Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Lig-ona ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. 9Mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silotan sa Dios. Ang Maghuhukom anaa na sa pultahan! 10Mga igsoon, hinumdomi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himoa sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. 11Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapailubon ni Job ug inyong nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa kataposan kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on kaayo. 12Labaw sa tanan, mga igsoon, ayaw kamo panumpa kon manaad kamo; ayaw panumpa sa langit, o sa yuta, o sa bisan unsa. Ingna lamang, "Oo" kon uyon kamo, o "Dili" kon dili kamo uyon aron dili kamo silotan sa Dios. 13Kon may nagkalisodlisod kaninyo, paampoa siya sa Dios. Ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdayeg. 14Kon adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron mag-ampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. 15Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton; ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. 16Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mangaayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dakog kahimoan. 17Si Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta moulan ug wala gayod moulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. 18Ug unya nag-ampo na usab siya nga moulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. 19Mga igsoon, kon usa kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, 20angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\