JUAN 10

1Unya miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo: ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril apan mokatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. 2Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. 3Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. 4Kon atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakaila man sila sa iyang tingog. 5Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog." 6Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. 7Busa miingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo: ako ang pultahan sa mga karnero. 8Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. 9Ako ang pultahan. Ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod-gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. 10Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. 11"Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. 12Ang sinuholan modagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. 13Ang sinuholan modagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuholan man lang siya. 14- 15Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. 16Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. 17"Ang Amahan nahigugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. 18Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan." 19Tungod niining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tawo. 20Daghan kanila miingon, "Giyawaan siya! Nabuang siya! Nganong mamati man kamo kaniya?" 21Apan ang uban miingon, "Ang tawo nga giyawaan dili makasultig sama niini! Unsaon man sa usa ka yawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita?" 22Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa Kasaulogan sa Paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto 23ug naglakawlakaw si Jesus sa Beranda ni Solomon didto sa Templo. 24Mialirong ang mga tawo kaniya ug miingon, "Kanus-a mo man gayod kami sultihi sa klaro? Tug-ani kami sa walay lipodlipod kon ikaw ba gayod ang Mesiyas." 25Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong Amahan mao ang akong saksi. 26Apan dili kamo motuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. 27Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. 28Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. 29Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. 30Ako ug ang Amahan usa ra." 31Unya ang mga tawo mipunit na usab ug mga bato aron pagbato kaniya. 32Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batoon?" 33Ang mga tawo mitubag, "Dili ka namo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kondili tungod sa imong pagpasipala sa Dios! Tawo ka lang apan nagpaka-Dios ka!" 34Si Jesus mitubag, "Nasulat sa inyong kaugalingong Balaod nga ang Dios miingon, ‘Mga dios kamo.’ 35Kon sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga dios ug ang kasulatan dili man gayod masayop, 36nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibotan nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang Anak sa Dios? 37Busa ayaw kamo pagtuo kanako kon wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. 38Apan kon nagbuhat ako niining mga butanga, tuohi ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." 39Ug dakpon na usab unta nila si Jesus, apan miikyas siya. 40Si Jesus mibalik pagtabok sa Suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. 41Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, "Si Juan wala magbuhat ug mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod." 42Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\