JUAN 12

1Unom ka adlaw sa wala pa ang Kasaulogan sa Pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. 2Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. 3Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. 4Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya, miingon, 5"Nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot ug 300 ka denario aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos?" 6Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kondili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kuwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. 7Apan si Jesus miingon, "Pasagdi siya ug ayawg idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. 8Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban apan ako dili kanunayng uban kaninyo." 9Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tawo ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto dili lamang tungod kang Jesus kondili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. 10Tungod niini ang mga kadagkoan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro 11kay tungod kaniya daghan sa mga Judio ang namiya ug mituo kang Jesus. 12Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panon sa mga tawo nga mitambong sa Kasaulogan sa Pagsaylo nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. 13Busa nanguha silag mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naninggit, "Dalaygon ang Dios! Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo! Panalanginan sa Dios ang Hari sa Israel!" 14Si Jesus mikuha ug nating asno ug mikabayo niini, sumala sa giingon sa kasulatan: 15"Ayaw kahadlok, siyudad sa Sion! Ania ang imong Hari, nagkabayo sa usa ka nating asno." 16Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayona. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdom sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. 17Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. 18Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. 19Busa nag-ingnanay ang mga Pariseo, "Nakita na ninyo, wala gayod kitay mahimo! Tan-awa, ang tanan misunod kaniya!" 20May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulogan aron pagsimba. 21Miduol sila kang Felipe nga taga-Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makigkita kang Jesus." 22Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. 23Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na nga ang Anak sa Tawo pasidunggan pag-ayo. 24Sultihan ko kamo: ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayod ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan. 25Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibotana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. 26Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kon hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong Amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. 27"Nabalaka ako ug unsa may akong isulti? Moingon ba ako, ‘Amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa’? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. 28Amahan, pasidunggi ang imong ngalan!" Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon: "Gipasidunggan ko na kini ug pasidunggan ko kini pag-usab." 29Ang mga tawo nga nagtindog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, "Midalugdog man!" Ang uban miingon, "May anghel nga misulti kaniya!" 30Apan si Jesus miingon kanila, "Kining tingoga gipadungog dili alang kanako kondili alang kaninyo. 31Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibotan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibotana. 32Ug kon iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo ngari kanako." ( 33Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya.) 34Ang mga tawo mitubag, "Ang atong Balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas busa nganong miingon ka man nga ang Anak sa Tawo kinahanglan iisa? Kinsa man diay kining Anak sa Tawo?" 35Si Jesus mitubag, "Ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag aron dili kamo maabtan sa kangitngit kay ang naglakaw diha sa kangitngit wala mahibalo asa siya padulong. 36Busa tuohi ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag." Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya ug mitago. 37Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila motuo kaniya 38aron matuman ang gisulti ni propeta Isaias: "Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw? Ug kinsa bay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom?" 39Wala sila makatuo niini tungod kay, sama sa gisulti usab ni Isaias, 40"Gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabotan, aron ang ilang mga mata dili makakita, ug ang ilang mga salabotan dili makasabot, ug dili sila moari kanako aron akong ayohon, nag-ingon ang Dios." 41Gisulti kini ni Isaias kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. 42Bisan pa niini, daghang kadagkoan sa mga Judio mituo kang Jesus, apan tungod sa mga Pariseo wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. 43Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tawo kay sa daygon sila sa Dios. 44Unya si Jesus misultig kusog, "Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kondili kaniya usab nga nagpadala kanako. 45Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. 46Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibotan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. 47Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibotan kondili aron pagluwas niini. 48Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako ug dili modawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa kataposang adlaw! 49Matuman gayod kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubut-on. Ang Amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kon unsay akong isulti. 50Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag ug kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa Amahan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\