JUAN 13

1Bisperas kadto sa Kasaulogan sa Pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya niining kalibotana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibotan ug gihigugma niya sila hangtod sa kataposan. 2Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa gitisok na sa Yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. 3Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. 4Busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. 5Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. 6Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil?" 7Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka ra unya." 8Si Pedro miingon, "Dili gayod ako magpahugas nimo sa akong mga tiil!" Apan si Jesus mitubag, "Kon dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako!" 9Si Simon Pedro mitubag, "Kon mao kana, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi kondili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot!" 10Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo." 11Nasayod nang daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo." 12Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisul-ob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? 13Kamo nagtawag kanakog Magtutudlo ug Ginoo ug husto kana kay mao man kana ako. 14Kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. 15Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. 16Sultihan ko kamo: walay ulipon nga labaw sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. 17Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kon inyo kining buhaton!" 18"Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ‘Ang tawo nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway.’ 19Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo aron inigkahitabo na niini, motuo kamo nga ‘Ako mao’. 20Sultihan ko kamo: ang modawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, modawat usab kanako. Ug ang modawat kanako, modawat usab sa nagpadala kanako." 21Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipodlipod, "Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako." 22Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kon kinsa ang iyang gipasabot. 23Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. 24Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon, "Pangutan-a si Jesus kon kinsa ang iyang gipasabot." 25Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, "Kinsa man siya, Ginoo?" 26"Siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan human ko kini ikatuslob," mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan ug gituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon ang buot mong buhaton!" 28Walay usa niadtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. 29Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kuwarta, pipila sa mga tinun-an naghunahuna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulogan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. 30Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula. Gabii kadto. 31Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, "Karon ang Anak sa Tawo gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. 32Ug kon ang Dios gipasidunggan pinaagi sa Anak sa Tawo, ang Anak sa Tawo pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. 33Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkoan sa mga Judio, ‘Dili kamo makaadto sa akong adtoan.’ 34Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo: paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. 35Kon maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an." 36Si Simon Pedro nangutana kaniya, "Ginoo, asa ka man moadto?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makaadto sa akong adtoan, apan makaadto ka ra unya." 37Si Pedro nangutana, "Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo!" 38Si Jesus mitubag, "Andam ka ba gayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw: sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\