JUAN 14

1Ug miingon kanila si Jesus, "Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. 2Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kon dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. 3Ug kon atua na ako didto ug makaandam nag dapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, atua usab kamo. 4Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtoan." 5Apan si Tomas miingon kaniya, "Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan?" 6Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako. 7Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya." 8Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana kanamo." 9Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan unya wala ka pa gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ‘Ipakita kanamo ang Amahan?’ 10Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Wala maggikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. 11Tuohi ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kon dili kamo motuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. 12Ang tinuod mao kini: ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan. 13Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang Amahan pinaagi sa Anak. 14Kon mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. 15"Kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. 16Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing Magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangtoran. 17Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibotan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. 18"Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mobalik ako kaninyo. 19Sa dili madugay ang kalibotan dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. 20Inig-abot niadtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako, sama nga ako anaa usab kaninyo. 21"Ang modawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya." 22Si Judas (dili si Judas Iscariote) miingon, "Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan?" 23Si Jesus mitubag, "Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong Amahan ug ang akong Amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. 24Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili akoa kondili iya sa Amahan nga nagpadala kanako. 25"Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. 26Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. 27"Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibotan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. 28Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kon gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa Amahan kay siya labaw man kanako. 29Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo aron inigkahitabo niini, motuo kamo. 30Dili na ako makigsulti kaninyog dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibotana. Wala siyay gahom nga makabuntog kanako. 31Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibotan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. "Tana, manglakaw na kita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\