JUAN 15

1"Ako ang matuod nga punoan sa paras, ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman. 2Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pul-ongan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. 3Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. 4Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punoan. 5"Ako ang punoan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kon wala ako, wala kamoy mahimo. 6Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. 7Kon magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. 8Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong Amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. 9Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. 10Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. 11"Gisultihan ko kamo niini aron mabatonan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. 12Kini mao ang akong sugo: paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. 13Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. 14Kamo akong mga higala kon buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. 15Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan. 16Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga molungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. 17Kini mao ang isugo ko kaninyo: paghigugmaay kamo. 18"Kon nasilag kaninyo ang kalibotan, hinumdomi nga akoy unang gikasilagan niini. 19Kon kamo iya pa sa kalibotan, higugmaon unta kamo sa kalibotan ingon nga iya sa kalibotan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibotana ug kamo dili na iya sa kalibotan. Busa nasilag kaninyo ang kalibotan. 20Hinumdomi ang akong giingon kaninyo: ‘Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon.’ Kon gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila; kon tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. 21Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. 22Dili unta sila makasala kon wala pa ako moanhi ug mosulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala silay sala. 23Ang nasilag kanako nasilag usab sa akong Amahan. 24Dili unta sila makasala kon wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad wala pa gayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong Amahan. 25Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang Balaod nga nag-ingon, ‘Gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan.’ 26"Moanhi ang Magtatabang nga mao ang Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. 27Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\