JUAN 16

1"Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. 2Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubut-on sa Dios. 3Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ug kanako. 4Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumdoman ang gisulti ko kaninyo. "Wala ko kamo sultihi niining mga butanga sa sinugdan, kay ako uban pa man kaninyo. 5Ug karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kon asa ako paingon. 6Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. 7Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo kay kon dili, dili moanhi kaninyo ang Magtatabang. Apan kon mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. 8Unya inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tawo sa kalibotan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. 9Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila motuo kanako. 10Ug pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa Amahan ug dili na kamo makakita kanako. 11Ug pailhon sila sa silot kay ang nagmando niining kalibotana gisilotan na man. 12"Daghan pa unta kaayo akog isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. 13Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultolan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kondili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. 14Himayaon niya ako kay ang ania kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. 15Ang tanan nga iya sa Amahan, akoa. Busa miingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. 16"Sa dili madugay dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo." 17Pipila sa iyang mga tinun-an nangutana sa ilang mga kauban, "Unsa bay kahulogan niining iyang giingon kanato nga sa dili madugay dili na kita makakita kaniya apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya? Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon nga moadto siya sa iyang Amahan? 18Unsa may kahulogan niining iyang giingon ‘sa dili madugay’?" nangutana sila. "Dili nato masabtan ang iyang gisulti!" 19Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya busa miingon siya kanila, "Miingon ako, ‘Sa dili madugay dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo.’ Kini ba ang inyong gikalibgan? 20Sultihan ko kamo: maghilak kamo ug magminatay apan malipay ang kalibotan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. 21Kon ang usa ka babaye hapit na manganak, maguol siya kay miabot na man ang takna sa iyang pag-antos. Apan inigkatawo sa bata malimot siya sa iyang pag-antos kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. 22Mao usab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo—kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. 23"Inig-abot niadtong adlawa dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo: ang Amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. 24Hangtod karon wala pa kamo mangayo ug bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo ug kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. 25"Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit ug mga sambingay kondili mosulti ako kaninyo mahitungod sa Amahan pinaagi sa yanong mga pulong. 26Inig-abot niadtong adlawa mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan ug ako dili moingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo 27kay ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug mituo nga ako gikan sa Dios. 28Tinuod nga ako gikan sa Amahan ug mianhi sa kalibotan. Ug karon mobiya ako sa kalibotan ug mobalik sa Amahan." 29Unya ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Karon yano na gayod ang imong pagsulti ug dili na pinaagig mga sambingay. 30Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios." 31Si Jesus mitubag kanila, "Karon, mituo na ba kamo? 32Ang panahon moabot ug karon mao na, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang Amahan nag-uban man kanako. 33Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantoson kamo sa kalibotan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibotan!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\