JUAN 17

1Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, "Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong Anak aron ipadayag sa Anak ang imong himaya 2kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tawo aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. 3Ug kini mao ang kinabuhing dayon: nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Jesu-Cristo nga imong gipadala. 4Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibotan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. 5Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibotan. 6"Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibotan. Imo sila ug gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong 7ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako naggikan kanimo. 8Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. 9"Nag-ampo ako alang kanila. Wala ako mag-ampo alang sa kalibotan kondili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. 10Ang tanang tawo nga ako, imo. Ug silang tanan nga imo, ako. Ug ang akong himaya gipadayag diha kanila. 11Ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibotan apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan—ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang! 12Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tawo nga gikatakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. 13Ug karon moanha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibotan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. 14Gihatag ko kanila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibotan kay dili man sila iya sa kalibotan sama nga ako dili iya sa kalibotan. 15Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibotan kondili nga bantayan mo hinuon sila batok sa Yawa. 16Sama nga ako dili iya sa kalibotan, dili usab sila iya sa kalibotan. 17Balaana sila diha sa kamatuoran; ang imong pulong kamatuoran. 18Gipadala ko sila sa kalibotan sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibotan. 19Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. 20"Nag-ampo ako dili lamang alang kanila kondili alang usab niadtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. 21Nag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo aron motuo ang kalibotan nga ikaw maoy nagpadala kanako. 22Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usa ra. 23Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibotan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. 24"Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibotan. 25Amahan nga matarong, ang kalibotan wala makaila kanimo apan ako nakaila kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. 26Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mabatonan nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\