JUAN 18

1Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kidron kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. 2Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtoan man didto. 3Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka guwardiya sa Templo nga gipadala sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. 4Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsay inyong gipangita?" 5Sila mitubag, "Si Jesus nga taga-Nazaret." "Ako," siya miingon. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. 6Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako," miatras sila ug nangatumba. 7Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga-Nazaret," sila mitubag. 8"Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kon ako ang inyong gipangita, ayaw ninyog hilabti kining uban," miingon siya. 9Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, "Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako." 10Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malco ang ngalan sa ulipon. 11Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada! Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong Amahan?" 12Unya gidakop si Jesus ug gigapos sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga guwardiyang Judio. 13Gidala nila si Jesus una ngadto kang Annas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang Pangulong Pari niadtong tuiga. 14Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Judio nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. 15Si Simon Pedro ug laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. 16Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik paggula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babaye nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. 17Ang babaye nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an nianang tawhana?" "Dili, oy!" mitubag si Pedro. 18Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga guwardiya naghaling ug kalayo ginamit ang oling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. 19Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulon-an. 20Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa Templo. Wala akoy gisulti sa tago. 21Busa nganong nangutana ka pa man kanako? Maoy pangutan-a ang mga tawong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti." 22Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga guwardiya ug giingnan, "Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari?" 23Si Jesus mitubag kaniya, "Kon may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kon husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" 24Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Annas ngadto kang Caifas nga Pangulong Pari. 25Sa laing bahin nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an nianang tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili oy!" 26Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari nga paryenti sa tawo nga giputlan ni Pedro ug dalunggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?" 27Ug si Pedro miingon na usab, "Dili!" Ug dihadiha may mituktugaok nga manok. 28Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Judio wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot molapas sa balaod sa ilang tinuohan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa Kasaulogan sa Pagsaylo. 29Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, "Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana?" 30Sila mitubag, "Dili unta namo siya dad-on nganhi kanimo kon wala pa siya makasala." 31Ug si Pilato miingon kanila, "Dad-a ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod." Ang mga Judio mitubag, "Wala itugot kanamo ang pagpatayg tawo." 32Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. 33Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Judio?" 34Si Jesus mitubag, "Imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" 35Si Pilato mitubag, "Judio ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkoan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" 36Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibotana. Kon ang akong gingharian iya pa niining kalibotana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Judio. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibotana!" 37Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba diay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako natawo ug mianhi sa kalibotan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." 38"Kay unsa bay kamatuoran?" nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik paggula si Pilato ug giingnan ang mga Judio, "Wala akoy nakaplagang katarongan aron silotan siya. 39Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa Kasaulogan sa Pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Judio?" 40Sila misinggit pagtubag, "Dili siya! Si Barabas maoy among gusto!" Si Barabas usa ka tulisan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\