JUAN 19

1Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. 2Ang mga sundalo naghimog purongpurong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisul-oban usab nila siya ug bisti nga dagtom-pula, 3ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang Hari sa mga Judio!" Ug gisagpa nila siya. 4Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, "Karon, dad-on ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala akoy nakaplagang katarongan aron silotan siya." 5Busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purongpurong nga tunokon ug sa bisti nga dagtom-pula. Unya miingon si Pilato kanila, "Ania siya!" 6Sa pagkakita sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga guwardiya kaniya, naninggit sila, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!" Si Pilato miingon kanila, "Kon mao kana, kuhaa siya ug ilansang sa krus. Wala akoy nakaplagang katarongan nga silotan ko siya." 7Ang mga Judio mitubag, "Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpaka-Anak sa Dios." 8Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. 9Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus, "Taga diin ka ba gayod?" Apan si Jesus wala motubag kaniya. 10Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus?" 11Si Jesus mitubag, "Wala ka untay gahom kanako kon wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tawo nga nagtugyan kanako nganha kanimo mas sad-an pa kay kanimo." 12Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Judio naninggit, "Kon buhian mo siya nagpasabot kana nga dili ka higala sa Emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa Emperador!" 13Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkoranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag "Ang Plataporma nga Bato." (Sa Hebreo ang ngalan niini "Gabata.") 14Hapit na kadto maudto sa bisperas sa Kasaulogan sa Pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Judio, "Ania ang inyong hari!" 15Apan sila naninggit sa pagtubag, "Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus!" Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadagkoan sa mga pari mitubag, "Wala kami hari gawas sa Emperador!" 16Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. 17Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag "Dapit sa Kalabera." (Sa Hebreo ginganlan kinig "Golgota.") 18Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isigkakilid ni Jesus. 19Nagsulat si Pilato ug pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: "Jesus nga taga-Nazaret, ang Hari sa mga Judio." 20Daghan ang mga Judio nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa siyudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. 21Ang mga kadagkoan sa mga pari miingon kang Pilato, "Ayaw isulat nga hari siya sa mga Judio kondili nga miingon siya, ‘Ako ang Hari sa mga Judio.’" 22Apan si Pilato mitubag, "Ang nasulat ko, dili ko na ilisan." 23Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. 24Ang mga sundalo nag-ingnanay, "Dili nato kini gision. Magripa hinuon kita kon kinsay makapanag-iya niini." Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon: "Gibahinbahin nila ang akong sapot, ug giripahan nila ang akong bisti." Busa gibuhat kini sa mga sundalo. 25Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas ug si Maria Magdalena. 26Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babaye, siya ang imong anak." 27Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mopuyo sa iyang balay. 28Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako." 29Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. 30Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na!" Unya miduko siya ug namatay. 31Ang kadagkoan sa mga Judio mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa Pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa Adlawng Igpapahulay kay ang umaabot nga Adlawng Igpapahulay balaan man kaayo. 32Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. 33Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. 34Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug dihadiha mibuhagay ang dugo ug tubig. 35Ang tawo nga nakakita niining hitaboa nagpamatuod niini aron motuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. 36Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Walay bukog niya nga balion." 37Ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Ang mga tawo motan-aw kaniya nga ilang giduslak." 38Human niini, si Jose nga taga-Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkoan sa mga Judio. Gitugotan siya ni Pilato busa miadto si Jose ug gikuha niya ang lawas ni Jesus. 39Ug si Nicodemo, ang nakigkita kang Jesus usa niana ka gabii, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira ug sabila nga ang gidaghanon mokabat ug mga 50 ka kilo. 40Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino uban sa mga herba kay mao man kini ang nabatasan sa mga Judio sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. 41May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa gayod kalubngi. 42Ug kay adlaw man kadto sa Pagpangandam ug duol ra man ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\