JUAN 2

1Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. 2Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. 3Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, "Wala na silay bino." 4Si Jesus mitubag, "Babaye, unsa may labot nato niana? Wala pa moabot ang akong panahon." 5Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, "Buhata ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo." 6Ang mga Judio may mga tulomanon sa ilang tinuohan labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan ug tubig. Ang matag usa kasudlan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. 7Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw." Ug ila kining gipuno. 8Unya miingon siya kanila, "Pagkabo niining tubiga ug dad-a ngadto sa nagdumala sa kombira." Ug gidala nila kini ngadto kaniya 9ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo nang bino. Wala siya masayod kon diin gikan ang maong bino (apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig). Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki 10ug giingnan, "Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug kon makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino?" 11Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. 12Human niini, si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki ingon man ang iyang mga tinun-an nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didtog pipila ka adlaw. 13Niadtong higayona hapit na ang Kasaulogan sa Pagsaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. 14Didto sa hawanan sa Templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kuwarta. 15Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap—ang mga karnero ug mga baka—ngadto sa gawas sa templo. Giyabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kuwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. 16Ug iyang gimandoan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati, "Dad-a kini sa gawas! Ayaw ninyo himoang merkado ang balay sa akong Amahan." 17Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, "Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo." 18Tungod sa gibuhat ni Jesus nangutana kaniya ang kadagkoan sa mga Judio, "Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini?" 19Si Jesus mitubag, "Gub-a ninyo kining maong Templo ug tukoron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw." 20Sila miingon kaniya, "Kining Temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig unya tukoron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw?" 21Apan ang templo nga gihisgotan ni Jesus mao ang iyang lawas. ( 22Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus.) 23Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa Kasaulogan sa Pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. 24Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. 25Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo tungod kay siya mismo nasayod man kon unsa ang anaa sa ilang kasingkasing.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\