JUAN 20

1Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana samtang ngitngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. 2Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila, "Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kon hain nila ibutang siya!" 3Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. 4Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. 5Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. 6Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiritso ngadto sa sulod sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino 7ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kondili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. 8Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya ug mituo. 9Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. 10Unya namauli ang mga tinun-an. 11Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan 12ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa ulohan ug ang usa dapit sa tiilan. 13"Babaye, nganong naghilak ka man?" sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, "Ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kon hain nila ibutang siya!" 14Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Jesus diay kadto. 15"Babaye, nganong naghilak ka man?" nangutana si Jesus kaniya. "Kinsa man ang imong gipangita?" Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, "Kon ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kon hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya." 16Si Jesus miingon kaniya, "Maria!" Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, "Rabboni!" (nga sa ato pa, "Magtutudlo.") 17Unya giingnan siya ni Jesus, "Ayaw akog hikapa kay wala pa ako makabalik sa Amahan. Adtoa hinuon ang akong kaigsoonan ug suginli sila nga moadto ako sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong Dios." 18Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. 19Sa pagkakilomkilom na niadtong adlawa nga maoy unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkoan sa mga Judio. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." 20Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. 21Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." 22Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. 23Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kon dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon." 24Si Tomas nga ginganlag Kaluha, usa sa 12 ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. 25Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo!" Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo." 26Human molabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." 27Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduhaduha!" 28Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko!" 29Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako!" 30Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. 31Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\