JUAN 21

1Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa Lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini: 2nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag Kaluha, si Natanael nga taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Sebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. 3Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Mouban kami." Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayod silay nakuha tibuok gabii. 4Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus diay kadto. 5Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." 6Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. 7Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana!" Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo diay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. 8Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan—mga 90 ka metros lamang. 9Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. 10Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri ug pipila ka buok isda nga inyong nakuha." 11Busa mikawas si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda—153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. 12Unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngari ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kon kinsa siya kay nakaila man sila nga siya mao ang Ginoo. 13Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. 14Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. 15Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga nating karnero." 16Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero." 17Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw!" Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero. 18Sultihan ko ikaw sa matuod: sa batan-on ka pa ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtoan. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtoan." 19(Sa pagsulti niya niini gipasabot ni Jesus kon unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios.) Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako!" 20Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" 21Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana." 22Si Jesus mitubag, "Kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako!" 23Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" 24Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. 25Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kon gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibotan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga sinulat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\