JUAN 3

1May usa ka pangulo sa mga Judio nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. 2Usa ka gabii niana miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, "Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya." 3Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw: walay makakita sa Gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab." 4"Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab?" nangutana si Nicodemo. 5Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw: walay makasulod sa Gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. 6Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ug ang gianak sa Espiritu, espiritu usab. 7Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. 8Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mopadulong; madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa Espiritu." 9"Unsaon man pagkahimo niini?" nangutana si Nicodemo. 10Si Jesus mitubag, "Wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? 11Sultihan ko ikaw: gisulti namo ang among nahibaloan ug nagmatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. 12Kon dili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibotana, unsaon mo man pagtuo kon sultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit? 13Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa Anak sa Tawo nga nanaog gikan sa langit." 14Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang ug tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan nga iisa usab 15aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan. 16Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. 17Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini. 18Ang tanan nga motuo sa Anak dili silotan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilotan na kay wala man siya motuo sa bugtong Anak sa Dios. 19Ug kini mao ang silot: ang kahayag mianhi sa kalibotan apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kay sa kahayag, kay daotan man ang ilang binuhatan. 20Ug ang tanan nga nagbuhat ug daotan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. 21Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. 22Human niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto ug pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. 23Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salim kay daghan mag tubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. ( 24Niadtong higayona si Juan wala pa bilanggoa.) 25May mga tinun-an ni Juan nga nakiglalis sa usa ka Judio mahitungod sa seremonyas sa pagpanglinis. 26Busa miadto sila kang Juan ug miingon, "Magtutudlo, nahinumdom ka ba sa tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgotan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan." 27Si Juan mitubag, "Walay tawo nga makahupot ug bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. 28Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas apan gipadala ako pag-una kaniya. 29Ang pamanhonon mao ang tag-iya sa pangasaw-onon. Ang higala sa pamanhonon maghulat kaniya ug malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhonon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. 30Kinahanglan siya mouswag ug ako mokunhod." 31Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on ug magsulti mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. 32Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. 33Ang motuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. 34Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang Espiritu. 35Ang Amahan nahigugma sa iyang Anak ug gitugyan sa Amahan ang tanan ngadto kaniya. 36Ang motuo sa Anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangtoran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\