JUAN 4

1Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. ( 2Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kondili ang iyang mga tinun-an lamang.) 3Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. 4Sa iyang pagpaingon sa Galilea gikinahanglan nga moagi gayod siya sa Samaria. 5Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. 6Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas dose na kadto sa udto. 7- 8Niining tungora ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit ug pagkaon. Unya miabot ang usa ka babayeng Samaryanhon aron pagkalos ug tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimna ra ko." 9Ang babaye mitubag, "Judio ka ug ako Samaryanhon, unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" (Kay ang mga Judio gud ug ang mga Samaryanhon wala may panagsandurotay.) 10Si Jesus mitubag, "Kon nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayod unta kaniya ug hatagan ka niyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." 11Ang babaye miingon, "Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha nianang tubiga? 12Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayopan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba diay kang Jacob?" 13Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab 14apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag ug buhing tubig ug kinabuhing walay kataposan." 15Ang babaye miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi sa pagkalos." 16Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." 17"Wala akoy bana," miingon ang babaye. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. 18Diha kay lima ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." 19Ang babaye miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. 20Ang among mga katigulangan nga Samaryanhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira apan kamong mga Judio nag-ingon nga kinahanglang sa Jerusalem gyod simbahon ang Dios." 21Si Jesus miingon kaniya, "Babaye, tuohi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan—dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem. 22Kamong mga Samaryanhon wala makaila sa inyong gisimba apan kaming mga Judio nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan naggikan man sa mga Judio. 23Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsisimba magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. 24Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." 25Miingon kaniya ang babaye, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Cristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan." 26Si Jesus mitubag, "Ako nga nakigsulti kanimo mao siya." 27Niadtong higayona nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kon unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babaye. 28Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo, 29"Dali kamo ug tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas?" 30Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. 31Niadtong higayona ang mga tinun-an miagda kang Jesus, "Rabi, kaon na!" 32Apan siya mitubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri." 33Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, "May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon?" 34Si Jesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. 35Dili ba nag-ingon man kamo mga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kaumahan: hinog na ang mga bunga ug husto nang anihon! 36Ang nag-ani makadawat ug suhol ug hiposon niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay kataposan aron mangalipay ang nagpugas ug ang nag-ani. 37Kay husto ang giingon, ‘Lain ang magpugas ug lain ang mag-ani.’ 38Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoi. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinagoan." 39Daghan sa mga Samaryanhon niadtong lungsora nanuo kang Jesus kay ang babaye miingon man, "Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat." 40Busa sa pag-abot sa mga Samaryanhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. 41Daghan pa gayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. 42Giingnan nila ang babaye, "Mituo na kami karon dili na tungod sa imong gisulti kondili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang Manluluwas sa kalibotan." 43Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea 44kay siya mismo nag-ingon, "Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod." 45Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila miadto man sa Jerusalem sa Kasaulogan sa Pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. 46Busa mibalik si Jesus sa Cana sa Galilea diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. 47Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayohon ang iyang anak nga himalatyon. 48Si Jesus miingon kaniya, "Wala gayod kaninyoy motuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro." 49Ang opisyal mitubag, "Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak." 50Si Jesus mitubag kaniya, "Lakaw na, kay ang imong anak naayo na!" Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. 51Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. 52Unya iya silang gipangutana unsang orasa naayo ang iyang anak ug sila mitubag, "Gahapon sa ala una gihuwasan siya sa hilanat." 53Unya nahinumdom ang amahan nga mao gayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. 54Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\