JUAN 5

1Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulogan sa mga Judio. 2Didto sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag Ganghaan sa mga Karnero, may linaw nga gitawag ug Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may lima ka pasilonganan 3diin may daghang mga masakiton nga naghigda—mga buta, mga bakol, mga paralitiko. 5Ug didtoy tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. 6Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tawo, "Gusto ka bang mamaayo?" 7Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kon ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto." 8Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw." 9Ug dihadiha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa Adlawng Igpapahulay, 10busa giingnan sa mga Judio ang tawo nga naayo, "Adlawng Igpapahulay karon ug supak sa atong Balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan." 11Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, ‘Dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw.’" 12Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" 13Apan ang tawo nga naayo wala makaila kon kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha niadtong dapita. 14Human kini mahitabo, hitagboan ni Jesus ang tawo didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangil-ad nga hitabo." 15Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkoan sa mga Judio nga si Jesus diay maoy nag-ayo kaniya. 16Tungod niini, misugod ang mga Judio sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tawo sa Adlawng Igpapahulay. 17Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong Amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab." 18Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkoan sa mga Judio sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa Adlawng Igpapahulay kondili miingon pa gayod siya nga ang Dios iyang Amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. 19Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo: ang Anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang Amahan. Ang gibuhat sa Amahan, gibuhat usab sa Anak. 20Kay ang Amahan nahigugma sa Anak ug iyang gipakita ngadto sa Anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pa gayod kaniya sa Amahan ang mga butang nga labi pang kahibulongan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. 21Kay sama nga banhawon sa Amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa Anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. 22Ang Amahan dili maghukom kang bisan kinsa kay gihatag niya sa iyang Anak ang hingpit nga katungod sa paghukom 23aron ang tanan magpasidungog sa Anak sama nga sila nagpasidungog sa Amahan. Ang dili magpasidungog sa Anak dili usab magpasidungog sa Amahan nga nagpadala kaniya. 24"Sultihan ko kamo: ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silotan kay nakalatas na man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. 25Sultihan ko kamo: hapit na moabot ang panahon ug gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa Anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. 26Sama nga ang Amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang Anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. 27Ug iyang gihatagan ang Anak sa katungod sa paghukom kay siya mao man ang Anak sa Tawo. 28Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog 29ug manggula sila sa ilang lubong: kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silotan. 30"Dili ako makahimo ug bisan unsa sumala sa akong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa Amahan kanako busa ang akong hukom matarong kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubut-on kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako. 31"Kon magsaksi ako mahitungod ra pud sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. 32Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. 33Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. 34Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tawo. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. 35Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdan-ag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. 36Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong Amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa Amahan. 37Ug ang Amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang nawong 38busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. 39Nagtuon kamo sa Kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha niana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang Kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako! 40Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi. 41"Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tawo. 42Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. 43Mianhi ako sa ngalan sa akong Amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kon may moanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. 44Gusto kamo nga daygon sa inyong isigkatawo apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios busa unsaon man ninyo pagtuo kanako? 45Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong Amahan. Si Moises nga maoy inyong gilaoman nga motabang kaninyo mao hinuoy magsumbong kaninyo. 46Kon tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, motuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. 47Apan kay wala man kamo motuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\