JUAN 6

1Human niini mitabok si Jesus sa Lanaw sa Galilea (o Lanaw sa Tiberias). 2Misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. 3Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. 4Niadtong higayona duol na ang Kasaulogan sa Pagsaylo. 5Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, "Asa man kita makapalit ug igong pagkaon alang niining mga tawo?" ( 6Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kon unsay iyang buhaton.) 7Si Felipe mitubag, "Bisan pag mopalit kitag pan nga bilig 200 ka denario dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana." 8Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, 9"Aniay batang lalaki dinhi nga may lima ka pan nga sebada ug duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tawo?" 10Si Jesus miingon kanila, "Palingkora ang mga tawo." (May daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita.) Busa nanglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000 . 11Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mao usab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. 12Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Hiposa ninyo ang mga salin aron walay mausik." 13Busa gihipos nila ang tanang salin sa lima ka pan nga sebada nga gikaon sa mga tawo ug nakapuno kinig 12 ka bukag. 14Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, "Sa walay duhaduha siya gayod ang Propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibotan." 15Nasayod si Jesus nga moduol sila kaniya ug pugson siya aron himoon nilang hari busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungtoran. 16Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an 17ug nanakay silag sakayan unya nanabok ngadto sa Capernaum. Nagabii na lamang apan wala gihapon moapas kanila si Jesus. 18Niadtong higayona dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. 19Ang mga tinun-an nakapamugsay nag lima o unom ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan busa nangalisang sila. 20Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamog kahadlok kay ako kini!" 21Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop ug dihadiha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. 22Sa pagkasunod adlaw ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usa ra ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. 23Hinuon didtoy ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. 24Sa pagkamatikod sa mga tawo nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. 25Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus-a ka pa mahiabot dinhi?" 26Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo: nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo kondili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. 27Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kondili sa pagkaon nga molungtad ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Kining pagkaona ihatag kaninyo sa Anak sa Tawo, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan." 28Busa gipangutana nila siya, "Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios?" 29Si Jesus mitubag, "Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala. 30Sila mitubag, "Unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himoon? 31Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan: ‘Gihatagan niya silag pan gikan sa langit.’" 32Si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo: dili si Moises ang naghatag kaninyo ug pan gikan sa langit; ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. 33Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag ug kinabuhi sa kalibotan." 34Sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan." 35Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayod gutomon ug ang motuo kanako dili na gayod uhawon. 36Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo motuo. 37Ang tanan nga gihatag kanako sa akong Amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway 38kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on kondili aron pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako. 39Kini mao ang kabubut-on sa nagpadala kanako: nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, hinuon banhawon ko silang tanan sa kataposang adlaw. 40Kay buot sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa Anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay kataposan ug banhawon ko sila sa kataposang adlaw." 41Ang mga tawo nagbagulbol batok kaniya kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." 42Miingon sila, "Dili ba siya si Jesus, ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit?" 43Si Jesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol. 44Walay makaari kanako gawas kon ang akong Amahan nga nagpadala kanako maoy mopaduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa kataposang adlaw. 45Ang mga propeta nagsulat nga ‘Ang tanang tawo tudloan sa Dios.’ Ang mamati sa Amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. 46Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa Amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lang ang nakakita sa Amahan. 47Sultihan ko kamo: ang motuo may kinabuhing walay kataposan. 48Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. 49Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini, nangamatay gihapon sila. 50Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mokaon niini ug dili mamatay. 51Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niini nga pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibotan." 52Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tawo. "Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kan-on?" nangutana sila. 53Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo: kon dili kamo mokaon sa unod sa Anak sa Tawo ug dili moinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. 54Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay kataposan ug banhawon ko siya sa kataposang adlaw. 55Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. 56Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. 57Ang buhing Amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mokaon kanako mabuhi tungod kanako. 58Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mokaon niining maong pan mabuhi sa dayon." 59Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. 60Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, "Lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Kinsa bay makasabot niini?" 61Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, "Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? 62Pananglit makita ninyo ang Anak sa Tawo nga mokayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba lang gihapon kamo? 63Ang naghatag ug kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo mabatonan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. 64Apan pipila kaninyo dili manuo." (Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo ug kinsay magbudhi kaniya.) 65Ug midugang siya sa pag-ingon, "Mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa Amahan." 66Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayod mokuyog kaniya. 67Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, "Ug kamo, mobiya ba usab kamo kanako?" 68Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag ug kinabuhing walay kataposan! 69Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang Balaan nga mianhi gikan sa Dios." 70Si Jesus mitubag kanila, "Dili ba gipili ko man kamong 12 ? Apan yawa ang usa kaninyo." 71Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\