JUAN 7

1Human niini milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot molibot sa Judea kay ang kadagkoan sa mga Judio didto nagtinguha man pagpatay kaniya. 2Niadtong higayona hapit na ang Kasaulogan sa mga Payagpayag 3busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, "Biya dinhi ug lakaw ngadto sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. 4Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man niining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibotan!" 5Kay bisan gani ang iyang mga igsoon wala motuo kaniya. 6Si Jesus miingon kanila, "Ang tanang panahon husto alang kaninyo apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. 7Ang kalibotan dili makadumot kaninyo apan nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. 8Padayon kamo ngadto sa kasaulogan. Dili ako moadto kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako." 9Iya kining gisulti kanila ug mipabilin usa siya sa Galilea. 10Sa nanglakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa kasaulogan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasayasaya. 11Ang kadagkoan sa mga Judio nangita kaniya didto sa kasaulogan. Nangutana sila, "Hain man siya?" 12Ug diha sa pundok sa mga tawo daghan ang naghunghongay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, "Maayo siyang tawo." Ang uban usab miingon, "Dili kana tinuod! Iya hinuong gilimbongan ang mga tawo." 13Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya kay nahadlok man sila sa kadagkoan sa mga Judio. 14Sa hapit na matungatunga ang paghimo sa kasaulogan, miadto si Jesus sa Templo ug nanudlo. 15Hilabihan ang kahibulong sa kadagkoan sa mga Judio ug miingon sila, "Giunsa man niining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskuyla?" 16Si Jesus mitubag, "Ang akong gitudlo dili gikan kanako kondili sa Dios nga nagpadala kanako. 17Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios mahibalo kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. 18Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. 19Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa Balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako?" 20Ang mga tawo nanubag, "Giyawaan ka! Kay kinsa bay nagtinguha pagpatay kanimo?" 21Si Jesus mitubag, "Usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingala na kamong tanan? 22Manuli kamo bisan sa Adlawng Igpapahulay sumala sa gisugo ni Moises kaninyo (bisan tuod ug dili si Moises ang nag-una niini kondili ang inyong mga katigulangan). 23Kon nanuli kamo bisan sa Adlawng Igpapahulay aron pagtuman sa Balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa Adlawng Igpapahulay? 24Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita kondili pinasubay sa hustong sukdanan." 25Pipila sa mga tawo sa Jerusalem miingon, "Dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? 26Tan-awa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya! Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? 27Apan inig-abot sa Mesiyas, walay masayod kon taga diin siya. Apan kitang tanan nasayod taga diin kining tawhana." 28Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa Templo, sa kusog nga tingog miingon siya, "Nakaila ba gayod kamo kanako ug nasayod ba kamo kon taga diin ako? Wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya 29apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako." 30Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. 31Apan daghan sa mga tawo didto mituo kaniya ug miingon, "Inig-abot sa Mesiyas, maghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kay sa nahimo niining tawhana?" 32Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tawo nga naghunghongay niining mga butanga mahitungod kaniya busa sila ug ang mga kadagkoan sa mga pari nagpadalag mga guwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. 33Si Jesus miingon, "Ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. 34Mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makit-an kay dili man kamo makaadto sa akong adtoan." 35Ang kadagkoan sa mga Judio nag-ingnanay, "Asa man diay siya moadto nga dili man kita makakita kaniya? Moadto ba siya sa mga siyudad sa mga Grego diin nagpuyo ang mga Judio ug didto manudlo siya sa mga Grego? 36Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, ‘Mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan,’ ug ‘Dili kamo makaadto sa akong adtoan?’" 37Ang kataposang adlaw sa kasaulogan mao ang labing importante. Sa maong adlaw mibarog si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog, "Paduola kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. 38Bisan kinsa nga motuo kanako modagayday gikan sa iyang kasingkasing, sama sa mga sapa, ang tubig nga naghatag ug kinabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan." 39Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayona wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. 40Daghang mga tawo didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila, "Kining tawhana mao gayod ang Propeta." 41Ang uban miingon, "Siya mao ang Mesiyas!" Apan ang uban usab miingon, "Ang Mesiyas dili maggikan sa Galilea! 42Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Betlehem, ang lungsod ni David." 43Busa nabahin ang mga tawo tungod kang Jesus. 44Ang uban gusto unta nga modakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. 45Ang mga guwardiya namalik ngadto sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga guwardiya, "Nganong wala man ninyo siya dad-a nganhi?" 46Sila mitubag, "Wala pay tawo nga nakasulti sama kaniya!" 47"Hasta ba usab kamo nalimbongan niya?" ang mga Pariseo nangutana kanila. 48"May usa ba sa atong mga kadagkoan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? 49Kining mga tawhana wala masayod sa Balaod ni Moises busa tinunglo sila sa Dios!" 50Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakigkita kang Jesus kaniadto, miingon kanila, 51"Sumala sa atong Balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat." 52Sila mitubag, "Taga-Galilea ka ba usab? Pagtuon sa Kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan sa Galilea."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\