JUAN 8

1Unya ang tanan namauli apan si Jesus miadto sa Bungtod sa mga Olibo. 2Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa Templo. Mialirong kaniya ang mga tawo ug milingkod siya ug nanudlo kanila. 3Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. 4Miingon sila kang Jesus, "Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. 5Sa atong Balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batoon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti?" 6Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. 7Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, "Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya." 8Unya misulat siya pag-usab sa yuta. 9Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa ug nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babaye nga nagbarog gihapon didto. 10Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, "Hain na man sila? Wala bay nagpabilin aron pagsilot kanimo?" 11"Wala, sir," siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, "Kon mao kana, bisan ako dili usab mosilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala."] 12Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, "Ako mao ang kahayag sa kalibotan. Ang mosunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit kondili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi." 13Ang mga Pariseo miingon kaniya, "Nagsaksi ka bahin sa imo ra pud nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat." 14Si Jesus mitubag, "Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. 15Kamo naghukom sa tawhanong paagi apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. 16Apan kon maghukom ako, husto gayod ang akong hukom kay dili man ako rang usa ang maghukom kondili ako ug ang akong Amahan nga nagpadala kanako. 17Nahisulat sa inyong Balaod nga kon duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. 18Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong Amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako." 19Busa nangutana sila, "Hain man diay ang imong Amahan?" Si Jesus mitubag, "Wala kamo makaila kanako ug sa akong Amahan. Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan." 20Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa Templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. 21Unya miingon usab si Jesus kanila, "Molakaw ako ug mangita kamo kanako apan mangamatay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtoan." 22Busa ang kadagkoan sa mga Judio nag-ingnanay, "Maghikog ba kaha kini siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtoan?" 23Si Jesus mitubag, "Kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibotan apan ako dili taga dinhi. 24Gisultihan ko kamo nga mangamatay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayod kini kon dili kamo motuo nga ‘Ako mao.’" 25Sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba diay?" Si Jesus mitubag, "Ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. 26Daghan akog ikasulti ug ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibotan." 27Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. 28Busa miingon si Jesus kanila, "Kon inyo nang iisa ang Anak sa Tawo, mahibaloan ninyo nga ‘Ako mao’ ug unya masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kondili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. 29Ug siya nga nagpadala kanako nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya." 30Daghan ang mituo kang Jesus human niya isulti kining mga butanga. 31Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, "Kon tumanon ninyo ang akong pagtulon-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. 32Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan." 33Sila mitubag, "Mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton ug kagawasan?" 34Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo: ulipon sa sala ang tanan nga makasala. 35Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay apan ang anak kanunayng sakop sa panimalay. 36Kon ang Anak maghatag kaninyog kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga tawo nga gawasnon. 37Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako kay dili man kamo modawat sa akong pagtulon-an. 38Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong Amahan apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan." 39Sila mitubag kaniya, "Si Abraham ang among amahan." Apan si Jesus mitubag, "Kon tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. 40Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat ug sama niini si Abraham! 41Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan." Sila mitubag, "Dili kami mga anak sa gawas. Usa ray among Amahan, ang Dios." 42Si Jesus mitubag kanila, "Kon ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ania dinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot kondili gipadala niya ako. 43Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot modawat sa akong mensahe. 44Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayod siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kon mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. 45Dili kamo motuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. 46Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo motuo kanako? 47Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati." 48Ang mga Judio mitubag kang Jesus, "Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samaryanhon ug giyawaan?" 49Si Jesus mitubag, "Wala ako yawai! Gipasidunggan ko hinuon ang akong Amahan apan gipakaulawan ako ninyo. 50Wala ako magtinguha ug dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako ug siya ang maghukom. 51Sultihan ko kamo: ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay." 52Ang mga Judio miingon kaniya, "Karon natino na gayod namo nga giyawaan ka! Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ‘Ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay.’ 53Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham? Namatay siya ingon man ang mga propeta! Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna?" 54Si Jesus mitubag, "Kon pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong Amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. 55Wala gayod kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kon moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. 56Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya." 57Ang mga tawo miingon kaniya, "Wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo na si Abraham?" 58Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo: wala pa gani matawo si Abraham, ‘Ako mao na.’" 59Ug namunit silag mga bato aron ilang batoon si Jesus apan mitago siya ug mibiya sa Templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\