JUAN 9

1Samtang naglakaw si Jesus nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. 2Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, "Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan?" 3Si Jesus mitubag, "Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. 4Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. 5Samtang ania pa ako sa kalibotan, ako ang kahayag sa kalibotan." 6Human niyag sulti niini, si Jesus nangluwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo 7ug giingnan, "Lakaw, panghilam-os didto sa Linaw sa Siloam." (Kining ngalana nagkahulogan ug "Pinadala.") Busa milakaw ang tawo ug nanghilam-os ug unya mibalik siya nga makakita na. 8Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, "Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos?" 9May miingon, "Mao kana siya," apan ang uban miingon, "Dili, pareho lamang silag hitsura." Busa ang tawo mitug-an, "Ako bitaw." 10Sila nangutana kaniya, "Nganong makakita ka na man?" 11Siya mitubag, "Ang tawo nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, ‘Lakaw ngadto sa Siloam ug panghilam-os.’ Busa miadto ako ug nanghilam-os. Unya nakakita na ako." 12Sila nangutana, "Hain na man siya?" "Wala ako masayod," siya mitubag. 13Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. 14Adlawng Igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus ug lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. 15Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kon giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, "Gibutangan niyag lapok ang akong mata ug unya nanghilam-os ako ug karon makakita na ako." 16Pipila sa mga Pariseo miingon, "Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa Adlawng Igpapahulay." Apan ang uban miingon, "Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini?" Ug nabahin sila. 17Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, "Nag-ingon ka nga giayo ka niya sa imong pagkabuta. Kon tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?" Ang tawo mitubag, "Siya usa ka propeta." 18Apan ang kadagkoan sa mga Judio wala motuo nga siya buta kaniadto hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tawo 19ug gipangutana, "Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kon tinuod kini, nganong makakita na man siya karon?" 20Ang iyang mga ginikanan mitubag, "Tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. 21Apan wala kami masayod nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay but-an na man siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon." 22Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkoan sa mga Judio nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. 23Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, "But-an na man na siya; pangutan-a lang!" 24Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan, "Isulti ang matuod atubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala." 25Ang tawo mitubag, "Wala ako masayod kon makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na." 26Sila nangutana, "Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka na man? 27Siya mitubag, "Gisultihan ko na kamo apan wala kamo motuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an?" 28Ug giinsulto siya sa mga Pariseo, "Ikaw ang tinun-an niadtong tawhana. Apan kami mga tinun-an ni Moises. 29Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises. Apan bahin niadtong tawhana, wala gani kami masayod kon taga diin siya!" 30Ang tawo mitubag, "Kahibulongan! Kamo wala masayod kon taga diin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta! 31Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. 32Sukad masukad wala pa gayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. 33Kon kining tawhana dili pa gikan sa Dios, wala gayod siyay mahimo." 34Sila mitubag, "Natawo ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo?" Ug gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. 35Si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo ug giingnan, "Mituo ka ba sa Anak sa Tawo?" 36"Sir, tug-ani ako kon kinsa siya aron motuo ako kaniya!" ang tawo mitubag. 37Si Jesus miingon, "Nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon." 38"Mituo ako, Ginoo!" ang tawo miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. 39Si Jesus miingon, "Mianhi ako niining kalibotana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mangabuta." 40Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, "Buta ba diay usab kami?" 41Si Jesus mitubag, "Kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa, sad-an kamo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\