JUDAS 1

1Gikan ni Judas nga ulipon ni Jesu-Cristo, ug igsoon ni Santiago— Alang sa mga tinawag sa Dios ug nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga Amahan ug gipanalipdan ni Jesu-Cristo: 2Mainyo unta sa hingpit ang kaluoy, kalinaw ug gugma. 3Minahal nga mga higala, gipaningkamotan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. 4Kay may pipila ka daotang mga tawo nga mihilom pagtipon kanato. Dugay nang nahisulat ang silot nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios aron may ikapasangil sila sa daotan nilang mga buhat. Sa ingon niana, gisalikway nila si Jesu-Cristo, ang bugtong natong Agalon ug Ginoo. 5Bisan nahibaloan na ninyo kining tanan, pahinumdoman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa kaulahian milaglag niadtong wala motuo. 6Hinumdomi nga ang mga anghel nga milapas sa awtoridad nga gitugot kanila, ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan, gibilanggo sa Dios didto sa kahiladman nga mangiob ug gigapos silag mga kadena nga dili gayod mabugto tagana sa dakong Adlaw nga silotan sila. 7Hinumdomi usab nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsoran nga nagpatuyang sa pagkamahilawason ug sa kangil-aran, gisilotan sa kalayo nga walay pagkapalong silbing pasidaan alang sa tanan. 8Sa samang paagi usab, kining mga tawhana may mga panan-awon nga nag-aghat kanila sa pagpakasala batok sa ilang lawas ug gibiaybiay nila ang awtoridad sa Dios ug gipasipad-an nila ang mga langitnong binuhat. 9Si Miguel, ang pangulong anghel, wala gani maghimo sa ingon sa iyang pagpakig-away sa Yawa. Sa dihang naglalis sila mahitungod sa lawas ni Moises, si Miguel wala magpasipalag hukom sa Yawa apan igo lang miingon, "Silotan ka unta sa Ginoo!" 10Apan kining mga tawhana nagbiaybiay sa mga butang nga wala nila hisabti. Ang nasayran nila pinaagi sa kinaiyahan ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas nga mga mananap. 11Mao kini ang naglaglag kanila. Pagkaalaot gayod nila! Gisunod nila ang gibuhat ni Cain. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi sama sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Korah. 12Sama sila sa mga hugawng mansa sa inyong mga pagsalosalo tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatiman nila mao ra gayod ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan. Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga bisag tingbunga ug sa mga kahoyng gipangibot ug patay na. 13Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat, kansang makauulawng mga buhat nakita ingon sa bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon, gitagan-an sa Dios ug dapit didto sa kahiladman nga mangiob. 14Si Enoc, ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon mahitungod kanila, "Moanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan 15aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasasala tungod sa daotan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugalbugal sa Dios!" 16Sila ang mga bagulbolan ug tigpasangil sa uban. Gituman nila ang daotan nilang tinguha. Mga hambugiro sila ug tig-uloulo sa uban aron molampos ang ilang tuyo. 17Apan, mga hinigugma, hinumdomi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 18Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw motungha ang mga tawo nga magbugalbugal kaninyo, mga tawo nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. 19Sila maoy hinungdan sa pagkabahinbahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila ang Espiritu. 20Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pag-ampo kamo diha sa Balaang Espiritu. 21Pagkinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay kataposan. 22Tabangi kadtong nagduhaduha; 23luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaloy-i usab ang uban apan pagbantay. Likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. 24Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan— 25ngadto sa bugtong Dios nga atong Manluluwas, pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangtoran! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\