LUCAS 1

1Halangdong Teofilo: Daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. 2Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. 3Busa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, nahunahuna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahan-ay alang kanimo. 4Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. 5Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hut-ong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elisabet nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. 6Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. 7Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elisabet ug kay tigulang na man silang duha. 8Usa ka adlaw niana, turno kadto sa ilang hut-ong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari atubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. 9Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila ug napili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa halaran busa misulod siya sa Templo sa Ginoo. 10Samtang nag-ampo ang panon sa mga tawo didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, 11mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. 12Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya ug nahadlok. 13Apan giingnan siya sa anghel, "Ayawg kahadlok, Zacarias! Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elisabet magsabak ug usa ka batang lalaki. Nganli siyag Juan. 14Inigkahimugso niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban 15kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayod siya moinom ug bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatawo, mapuno siya sa Espiritu Santo 16ug dad-on niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. 17Mag-una siya sa Ginoo inubanan sa espiritu ug gahom sama sa nabatonan ni propeta Elias. Himoon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo." 18Giingnan ni Zacarias ang anghel, "Unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa." 19Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagsugilon kanimo niining maayong balita. 20Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Tungod niini, maamang ka! Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo." 21Niining higayona, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa Templo. 22Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sa sulod sa Templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misenyas na lamang siya kanila. 23Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa Templo, mipauli si Zacarias sa ila. 24Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elisabet ug wala mobiya sa balay sulod sa lima ka bulan. Miingon si Elisabet, 25"Ang Ginoo mitabang gayod kanako! Ug karon gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan atubangan sa mga tawo!" 26Sa unom na ka bulan ang gisabak ni Elisabet, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. 27May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslonon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. 28Miadto ang anghel kaniya ug miingon, "Paglipay! Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo!" 29Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kon unsay kahulogan sa iyang mga pulong. 30Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios! 31Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. 32Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga Labing Halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang kagikan nga si David. 33Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangtoran ug dili gayod matapos ang iyang gingharian!" 34Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana?" 35Ang anghel mitubag, "Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga Anak sa Dios. 36Hinumdomi ang imong paryenti nga si Elisabet. Giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na ka bulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya 37kay alang sa Dios walay dili mahimo." 38Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. 39Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. 40Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elisabet. 41Sa pagkabati ni Elisabet sa pangomusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elisabet ug misulti sa kusog nga tingog, "Bulahan ka sa tanang mga babaye! Bulahan ang bata nga imong ipanganak! 43Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako! 44Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangomusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. 45Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo!" 46Unya miingon si Maria, "Nagdayeg sa Ginoo ang akong kalag, 47ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong Manluluwas, 48tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon! Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanakog bulahan, 49tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa Gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan; 50nagpakita siyag kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. 51Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. 52Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gituboy ang mga timawa. 53Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. 54- 55Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangtoran!" 56Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Elisabet ug unya mipauli sa ila. 57Miabot ang panahon nga si Elisabet nanganak ug batang lalaki. 58Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryenti sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. 59Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonyas sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan ug Zacarias sama sa iyang amahan 60apan miingon ang iyang inahan, "Ayaw! Juan ang ingalan kaniya!" 61Miingon sila kaniya, "Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala nianang ngalana!" 62Unya pinaagi sa sinyas gipangutana nila ang amahan kon unsay gusto niyang ingalan sa bata. 63Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, "Juan ang iyang ngalan." Ug nahibulong kaayo silang tanan! 64Dihadiha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. 65Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. 66Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, "Maunsa kaha ning bataa inigkadako niya?" kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. 67Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias ug namahayag: 68"Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel! Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. 69Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang Manluluwas, nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. 70Nag-ingon siya kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta 71nga luwason kita niya gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. 72Nag-ingon siya nga mopakita siyag kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabotan. 73- 74Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok, 75pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. 76"Ug ikaw, anak ko, tawgon nga propeta sa Dios nga Labing Halangdon; mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, 77ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. 78Kay ang atong Dios maluluy-on ug malumo. Padan-agon niya nganhi kanato ang masanagong banagbanag sa atong kaluwasan 79ug mobanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, aron sa pag-agak kanato ngadto sa dalan sa kalinaw." 80Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\